Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VREMENSKI PODATKI
Agencija Republike Slovenije za okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) v sklopu državne meteorološke službe spremlja, kontrolira, analizira in napoveduje agrometeorološke podatke na osnovi meteorološke mreže ARSO, ki izvaja meritve meteoroloških spremenljivk po mednarodno primerljivih standardih. Mreža meteoroloških podatkov se sčasoma dopolnjuje, modernizira in novejše karte mreže meteoroloških postaj so dostopne na http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/observation-stations.

Meteorološki monitoring obsega mertitve in opazovanja meteoroloških in agrometeoroloških spremenljivk. Med agrometeorološke podatke sodijo: temperatura tal, temperaturni prag, vsota temperatur zraka, pojav slane, evapotranspiracija, meteorološka vodna bilanca ter feološki podatki avtohtonih rastlin in podatki o kmetijski suši.

Podatki so dostopni v realnem času in za preteklo obdobje.

Dnevni bilten Agrometeorološka napoved vsebuje informacije o meritvah in napovedih meteoroloških in agrometeoroloških spremenljivk. Večinoma so to dnevne vrednosti, v nekaterih primerih pa tudi nekaj-urne vrednosti. Bilten je zasnovan regijsko, dostopanje do biltena za posamezno regijo pa je mogoče z izbiro na pregledni karti. Osvežena agrometeorološka napoved je na voljo vsak dan po 10. uri : http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/forecast/.

Vreme podrobneje vsebuje napovedi za 5 do 10 dni naprej: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet.

Sprotni agrometeorološki podatki so dostopni na spletni strani ARSO: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/.

Dostopna so tudi dolgoletna povprečja meteoroloških postaj: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/.
V spletnem arhivu so trenutno dostopni podatki merjenih in opazovanih vremenskih spremenljivk iz različnih tipov meteoroloških postaj od leta 1961 naprej. Vsa poročila in dnevnike opazovanj in meritev od leta 1850 naprej hranita arhiv Urada za meteorologijo in Arhiv Republike Slovenije: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ in agrometeoroloških spremenljivk: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/period/.

Vpliv vremena na kmetijstvo opisujemo v Mesečnem biltenu ARSO – Naše okolje. V rubriki Agrometeorologija so poleg opisa meteorološkega stanja, ki neposredno vpliva na kmetijstvo zbrane tudi informacije o potencialni evapotranspiraciji, vodni bilanci, temperaturi tal v globini 2 in 5 cm ter vsote efektivnih temperatur zraka za temperaturne prage 2, 5 in 10 °C. Za vse spremenljivke so podane dekadne in mesečne vrednosti, za efektivne temperature zraka pa tudi vsota od 1. januarja naprej. Temperature tal so za izbrane postaje predstavljene tudi grafično: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%c5%benica/mese%c4%8dni%20bilten/

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.