AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podnebne spremembe

Podnebne spremembe so pojav spreminjanja podnebja na celi Zemlji ali na posameznih območjih. Vzroki zanje so med drugimi človeška dejavnost (sežiganje in kurjenje fosilnih goriv, krčenje gozda, širjenje živinoreje,..) in posledično izpusti toplogrednih plinov (TGP) v ozračje, ki skupaj z naravno prisotnimi plini povzročajo segrevanje ozračja.

Zaradi neposredne odvisnosti od vremena in podnebja je kmetijstvo med najbolj občutljivimi sektorji, ki jih vremenski dogodki prizadenejo. Kmetijstvo in kmetijska pridelava se srečujeta s čedalje večjimi ekološkimi omejitvami ter problemi in prilagoditvami, ki jih narekujejo podnebne spremembe. Število izrednih vremenskih dogodkov se povečuje, s tem pa tudi posledice in škode v kmetijski pridelavi.

Posledice spremenjenih temperaturnih in vodnih režimov, ki se v vrstvu rastlin že odražajo v spremembi pogostnosti in intenziteti napadov, spremenjeni biologiji bolezni in škodljivcev in ustalitvi novih škodljivih organizmov, ogrožajo pridelavo hrane in krme ter obstoj določenih rastlin v našem okolju.

Napovedi, da se bo dvig temperature odrazil pri spremembi pogostnosti in intenzitete napadov škodljivcev in bolezni, se v Sloveniji dejansko že beleži, in sicer kot:

  • njihov pospešen razvoj: večje populacije zaradi ugodnih razmer okolja,
  • večje število generacij v enem letu,
  • pojav mediteranskih vrst na vzhodu Slovenije,
  • pojav novih bolezni in škodljivcev.

Na drugi strani se zaradi varovanja potrošnikov, narave in okolja postavljajo vedno večje zahteve po zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev in uporabe alternativnih tehnologij.

Na podnebne spremebe se lahko učinkovito odzivamo tudi z ustreznim in pravočasnim obveščanjem pridelovalcev rastlin o okoljskih dejavnikih, pojavu in širjenju škodljivih organizmov, saj ima pravočasno in ustrezno varstvu rastlin v realnem času pomembno vlogo.