AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Agrometeorološki podatki ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) v sklopu državne meteorološke službe spremlja, kontrolira, analizira in napoveduje agrometeorološke podatke na osnovi meteorološke mreže ARSO, ki izvaja meritve meteoroloških spremenljivk po mednarodno primerljivih standardih.

Mreža meteoroloških podatkov ARSOse stalno dopolnjuje in modernizira.

Meteorološki monitoring obsega mertitve in opazovanja meteoroloških in agrometeoroloških spremenljivk. Med agrometeorološke podatke sodijo: temperatura tal, temperaturni prag, vsota temperatur zraka, pojav slane, evapotranspiracija, meteorološka vodna bilanca ter fenološki podatki avtohtonih rastlin in podatki o kmetijski suši. odatki so dostopni v realnem času in za preteklo obdobje.

Dnevni bilten Agrometeorološka napoved vsebuje informacije o meritvah in napovedih meteoroloških in agrometeoroloških spremenljivk. Večinoma so to dnevne vrednosti, v nekaterih primerih pa tudi nekaj-urne vrednosti. Bilten je zasnovan regijsko, dostopanje do biltena za posamezno regijo pa je mogoče z izbiro na pregledni karti. Osvežena agrometeorološka napoved je na voljo vsak dan po 10. uri

Sprotni agrometeorološki podatki, dostopni na spletni strani ARSO

Temperatura tal: Grafični prikaz temperature tal

Dolgoletna povprečja meteoroloških postaj

V spletnem arhivu so trenutno dostopni podatki merjenih in opazovanih vremenskih spremenljivk iz različnih tipov meteoroloških postaj od leta 1961 naprej. Vsa poročila in dnevnike opazovanj in meritev od leta 1850 naprej hranita arhiv Urada za meteorologijo in Arhiv Republike Slovenije:
Spletni arhiv meteoroloških podatkov
Spletni arhiv agrometeoroloških spremenljivk

ARSO vpliv vremena na kmetijstvo opisuje v Mesečnem biltenu ARSO – Naše okolje. V rubriki Agrometeorologija so poleg opisa meteorološkega stanja, ki neposredno vpliva na kmetijstvo zbrane tudi informacije o potencialni evapotranspiraciji, vodni bilanci, temperaturi tal v globini 2 in 5 cm ter vsote efektivnih temperatur zraka za temperaturne prage 2, 5 in 10 °C. Za vse spremenljivke so podane dekadne in mesečne vrednosti, za efektivne temperature zraka pa tudi vsota od 1. januarja naprej.