85. OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA – tretje tretiranje - 24.07.2023 06:58 - Zaključeno


Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma v razvojni fazi 79 (večina jagod se med seboj dotika).

Nastopil je čas za TRETJE ZATIRANJE ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball.) - prenašalca zlate trsne rumenice. Škropljenje naj bo opravljeno v času med 27. julijem in 6. avgustom!

 

Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (UL RS, št. 48/14, 49/16 in 8/17) OBVEZNO ZA VSE imetnike vinske trte in sicer v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah in ohišnicah v razmejenem območju zlate trsne rumenice (to je v okuženih območjih, varovalnih pasovih in žariščih okužbe (območje Štajerske in Prekmurja)) ter v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Sloveniji.

 

!!OPOZARJAMO vinogradnike, da je zaradi slabšanja stanja okužb z zlato trsno rumenico obvezno število škropljenj v letošnjem letu višje kot v prejšnjih letih in je določeno po občinah. Zato morajo vinogradniki preveriti, v kateri občini se nahaja njihov vinograd. Obvezno število tretiranj po občinah je navedeno v tabeli NA KONCU OBVESTILA. Poudarjamo, da je za učinkovito preprečevanje širjenja ključnega pomena pravočasno in dosledno zatiranje prenašalca ameriškega škržatka z insekticidi in tudi odstranjevanje okuženih trt.!!

 

Za TRETJE ZATIRANJE ameriškega škržatka imajo prednost kontaktni pripravki: Biotip floral, Flora verde, Decis 100 EC (samo 1x v rastni sezoni) ali Mavrik 240 EW (karenca 21 dni). Uporabite lahko tudi pripravek Sivanto prime, vendar je potrebno upoštevati, da se lahko uporabi samo 1x v rastni dobi ter razvojno fazo vinske trte (pripravek se lahko uporablja samo do BBCH 81 – začetek zorenja). Če so vremenske razmere ustrezne – če je zračna vlaga visoka, npr. takoj po dežju, lahko uporabimo tudi pripravek Movento SC 100. Movento SC 100 lahko uporabimo 2 x v rastni sezoni.

 

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je obvezno zatiranje ameriškega škržatka povsod po Sloveniji, to je v razmejenih območjih in izven njih.

 

Za TRETJE škropljenje v MATIČNIH VINOGRADIH priporočamo uporabo sledečih insekticidov: Sivanto prime (1 krat letno), Movento SC 100 (2 krat letno), Decis 100 EC (1 krat letno) ali Mavrik 240 EW (karenca 21 dni).

 

Za TRETJE škropljenje v MATIČNJAKIH priporočamo uporabo sledečih insekticidov: Mospilan 20 SG (1 krat letno), Sivanto prime (1 krat letno), Movento SC 100 (2 krat letno) ali Mavrik 240 EW.

 

Za TRETJE škropljenje v TRSNICAH priporočamo uporabo sledečih insekticidov: Mospilan 20 SG (1 krat letno), Sivanto prime (1 krat letno), Movento SC 100 (2 krat letno), Decis 2,5 EC (2 krat v letno) ali Mavrik 240 EW.

 

OBVEZNO je tudi spremljanje ulova ameriškega škržatka na rumene lepljive plošče od začetka julija. Če je na rumeno lepljivo ploščo ulovljen vsaj en škržatek, je treba opraviti še ČETRTO tretiranje. To tretiranje je namenjeno predvsem zatiranju škržatkov, ki v matični vinograd, matičnjak ali trsnico priletijo iz okolice. Za četrto tretiranje lahko uporabite pripravke Biotip floral (matični vinogradi), Flora verde (matični vinogradi), Decis 100 EC (matični vinogradi) ali Mavrik 240 EW (matični vinogradi, matičnjaki in trsnice).

 

  • APLIKACIJA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

 

Cvetoča podrast v vinogradih mora biti, zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev, v času tretiranja z insekticidi, pokošena oz. mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Aplikacija mora biti izvedena na način, da se prepreči zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele.

 

Za doseganje večje učinkovitosti delovanja insekticidov priporočamo njihovo uporabo v večernih oziroma nočnih urah. Rastline v času aplikacije ne smejo biti v stresu (npr. vročinski stres), sicer se učinkovitost sredstva lahko zmanjša.

 

Insekticidov na osnovi a.s. piretrin (Flora verde in Biotip floral) se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Ob njihovi uporabi rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se običajno nahaja ameriški škržatek. Pripravki iz skupine piretroidov za dobro delovanje potrebujejo ustrezen pH in sicer pod 6,5.

 

Da dosežemo dobro omočenje rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l vode/ha) in uporabo močil. Učinkovitost sredstev za zatiranje ameriškega škržatka je zelo odvisna od učinkovitega nanosa, zato je priporočljiva uporaba klasičnih pršilnikov.

 

Za pripravek Movento SC 100 priporočamo samostojno uporabo. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

 

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).

 

Več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/

 

ŠTEVILO POTREBNIH TRETIRANJ:

 

  1. V vinogradih za pridelavo grozdja v okuženem območju in v varovalnem pasu v severovzhodni Sloveniji (Štajerska in Prekmurje):

 

Območje in institucija

Občine

Število obveznih tretiranj letno

Okuženo območje v Prekmurju KGZS - Zavod Maribor

Lendava, Dobrovnik

3 tretiranja

Okuženo območje in varovalni pas

KGZS - Zavod Maribor

Ljutomer, Ormož, Razkrižje, Sveti Tomaž, Sveti Jurij ob Ščavnici, Trnovska vas, Destrnik

3 tretiranja

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (ob okuženem območju, Štajerska)

KGZS - Zavod Maribor

Sveti Andraž, Juršinci, Gorišnica, Dornava

3 tretiranja

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (ob okuženem območju, Štajerska)

KGZS - Zavod Maribor

Zavrč, Cirkulane, Markovci, Ptuj, Duplek, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Radenci, Križevci

3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

 

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Prekmurje)

KGZS - Zavod Maribor

Moravske toplice, Puconci, Kobilje

3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska)

KGZS – Zavod Maribor

Veržej, Križevci, Apače, Sveta Ana, Šentilj, Kungota, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Benedikt, Maribor, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Videm, Kidričevo, Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Majšperk, Podlehnik, Oplotnica, Žetale, Središče ob Dravi

2 tretiranji

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Prekmurje)

KGZS - Zavod Maribor

Tišina, Murska Sobota, Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana, Turnišče, Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš

2 tretiranji

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska)

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Bistrica ob Sotli

3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska)

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Zreče, Vojnik, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje

2 tretiranji

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 24.07.2023 06:58
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: Leonida Lešnik
Seznam registriranih FFS