86. OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 14.07.2021 10:27 - Zaključeno


Opozarjamo, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Zato je pomembno, da opravimo zatiranje takrat, ko je trta že povsem zaključila cvetenje. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).

 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe na dan 3. 6. 2021.

 

Pripravek

Aktivna snov

Odmerek/

koncentracija

Število dovoljenih tretiranj/leto

Karenca

(št. dni)

Datum veljavnosti

Mospilan 20 SG1

acetamiprid

0,375 kg/ha

eno

42

1.5.-31.8.2021

Sivanto prime

flupiradifuron

0,5 l/ha

eno

14

9.12.2025

Movento SC 1002

spirotetramat

0,7 l/ha

dve

14

30.4.2025

Decis 2,5 EC5

deltametrin

0,5 l/ha

Eno3

Dve4

14

31.10.2021

Flora verde

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

31.8.2023

Biotip floral

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

31.8.2023

Steward

indoksakarb

150 g/ha

dve

10

31.10.2022

Exirel

ciantraniliprol

0,9 l/ha

dve

10

14.9.2027

1 sredstvo ima v letu 2021 dovoljenje za nujne primere za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih

2 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

3 v vinogradih za pridelavo grozdja

4 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

5 s pripravkoma Decis 2,5 EC in se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le po cvetenju, v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom

 

Opozarjamo, da podatki odražajo stanje na dan 3. 6. 2021, zato je treba pred vsako uporabo preveriti status registracije zaradi morebitnih sprememb.

 

 

 1. Vinogradi za pridelavo grozdja v žariščih okužbe in varovalnih pasovih žarišč okužbe

 

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), je obvezno najmanj 1 tretiranje.

 • Pri prvem tretiranju dajemo prednost pripravkoma Mospilan 20 SG ali Sivanto prime. Oba pripravka sta sistemična insekticida z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatirata ameriškega škržatka. Ostala sredstva iz preglednice 1 so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden).

 • Če je bil za prvo tretiranje uporabljen pripravek Decis 2,5 EC ali Exirel, ki samo zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka, je potrebno opraviti tudi 2. tretiranje v 2. napovedanem roku, razen če je imetnik po prvem tretiranju spremljal ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so se na eno rumeno lepljivo ploščo ulovili manj kot 4 škržatki na teden. Za drugo tretiranje uporabimo eno izmed sredstev, ki so navedena za 2. tretiranje v preglednici 2.

 

Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami od meseca julija dalje, na način kot je opisano v poglavju 5.3 Načrta ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice:

 • izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večje površine vinograda število plošč ustrezno povečamo,

 • plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva tedna,

 • plošče pregledujemo vsakih 7 dni vse do sredine septembra, ko so škržatki še prisotni v vinogradih,

 • ulove redno beležimo.

 

Okvirni termini za zatiranje ameriškega škržatka in pripravki so navedeni v preglednici 2, natančnejše roke pa napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

 

Preglednica 2: Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenem

območju in ustrezna fitofarmacevtska sredstva.

 

Tretiranje / Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje:

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG

Sivanto prime

Decis 2,5 EC

 

Po končanem cvetenju vinske trte!

Prednost dajemo pripravku Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, ki imata sistemično delovanje.

 

Sredstva Mospilan 20 SG, Sivanto prime in Decis 2,5 EC lahko v eni rastni dobi uporabimo le 1-krat.

 

2. tretiranje:

običajno 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

BBCH

od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Sivanto prime

Exirel

 

Prednost dajemo pripravku Sivanto prime, če ga nismo uporabili pri prvem tretiranju

 

 

 

1.1 Ekološka pridelava

 

V ekološki pridelavi sta dovoljena pripravka na podlagi a.s. piretrin, s katerima je treba opraviti od 2 do 3 tretiranja. Drugo tretiranje opravimo od 7 do 15 dni po prvem tretiranju. Tretje tretiranje se opravi od 7 do 15 dni po drugem tretiranju, razen, če imetnik po drugem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovi, da so bili ulovljeni manj kot 4 odrasli škržatki na rumeno lepljivo ploščo na teden. Spremljanje ulova ameriškega škržatka je opisano zgoraj.

Ker imajo pripravki na podlagi piretrina kontakten način delovanja in posledično krajše delovanje, ni priporočljivo, da je presledek med dvema tretiranjema daljši od 7 dni.

 

Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi so navedeni v preglednici 3, natančnejše roke pa napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

 

 

Preglednica 3: Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi na razmejenem območju in ustrezna FFS

 

Tretiranje / Okvirni termin

Fenološka faza razvojatrte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje:

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Flora verde

Biotip floral

Po končanem cvetenju vinske trte!

 

2. tretiranje: 7 do 15 dni po 1. tretiranju

BBCH od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Flora verde,

Biotip floral

3. tretiranje: 7 do 15 dni po 2. tretiranju

BBCH od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Flora verde,

Biotip floral

Pripravka Flora verde in Biotip floral sta registrirana tudi proti grozdnim sukačem.

 

 

 

Pripravka Flora verde in Biotip floral se lahko uporabljata tudi v brajdah in ohišnicah, kjer opravimo vsaj eno tretiranje po končanem cvetenju.

 

 

 1. Matični vinogradi, matičnjaki in trsnice

 

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji sta obvezni najmanj dve tretiranji ameriškega škržatka, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Če se po drugem tretiranju na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba opraviti tudi tretje tretiranje.

Pomembno:

 • Pri prvem in drugem tretiranju dajemo prednost pripravkoma Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, ki sta sistemična insekticida z rezidualnim delovanjem. Pri tem je treba upoštevati, da se lahko pripravka uporabita le enkrat v isti rastni dobi. Zatiranje pa lahko opravimo tudi s pripravkom Movento SC 100, s katerim obenem zatiramo tudi trtno uš. Delovanje ostalih sredstev iz preglednic 4, 5 in 6 je krajše in so manj učinkovita (v povprečju delujejo le en teden).

 • V matičnih vinogradih je potrebno paziti na karenčno dobo.

 

Imetniki morajo spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra, kot je opisano v točki 1 in v poglavju 5.3 Načrta ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice.

 

Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah in pripravki so navedeni v preglednicah 4, 5 in 6, natančnejše roke pa napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

 

 

Preglednica 4: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih

 

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG*

Sivanto prime*

Movento SC 100**

Decis 2,5 EC

2. tretiranje

okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

BBCH

od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Sivanto prime*

Movento SC 100**

Decis 2,5 EC***

 

3. tretiranje

konec julija, prva dekada avgusta

BBCH

-do 81

Odrasli škržatki

Sivanto prime*

Movento SC 100**

Decis 2,5 EC

*pripravka je dovoljeno uporabiti samo enkrat letno

** Movento lahko uporabimo 2-krat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš

***S tem tretiranjem lahko zatiramo tudi grozdne sukače.

 

Tretje tretiranje opravimo, če so na rumenih lepljivih ploščah odrasli škržatki.

 

 

Preglednica 5: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v matičnjakih

 

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG*

Sivanto prime*

Movento SC 100**

Decis 2,5 EC

 

2. tretiranje

okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

od BBCH

71 dalje

ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Mospilan 20 SG*

Sivanto prime*

Movento SC 100**

Decis 2,5 EC

 

3. tretiranje

konec julija, prva dekada avgusta

od BBCH

81 dalje

Odrasli škržatki

Mospilan 20 SG*

Sivanto prime*

Movento SC 100**

Decis 2,5 EC

*pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno

 

** Movento lahko uporabimo 2-krat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš

 

 

Tretje tretiranje opravimo, če so na rumenih lepljivih ploščah prisotni odrasli škržatki.


 

Preglednica 6: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v trsnicah

 

Tretiranje/ Okvirni termin

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG*

Sivanto prime*

Movento SC 100**

Decis 2,5 EC

2. tretiranje

običajno 3 tedne po 1. tretiranju: do 15. julija

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Mospilan 20 SG*

Sivanto prime*

Movento SC 100**

Decis 2,5 EC

Nadaljnja tretiranja: čez 2 do 3 tedne

Odrasli škržatki

Mospilan 20 SG*

Sivanto prime*

Movento SC 100**

Decis 2,5 EC

*Pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno.

** Movento lahko uporabimo 2-krat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš

 

 

Tretje tretiranje opravimo, če so na rumenih lepljivih ploščah prisotni odrasli škržatki.

 

 

 1. Vinogradi izven razmejenih območij zlate trsne rumenice

 

Izven razmejenih območij zlate trsne rumenice zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma, če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, kot je opisano v točki 1 pri vinogradih za pridelavo grozdja. Okvirni roki in sredstva so navedeni v preglednici 7.

 

Preglednica 7: Termini zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja izven razmejenih območij in ustrezna fitofarmacevtska sredstva.

 

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

Sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG

Sivanto prime

Decis 2,5 EC

Flora verde,

Biotip floral

Steward

Po končanem cvetenju vinske trte!

 

Pri izbiri sredstev damo prednost pripravku Mospilan 20 SG ali Sivanto prime.

 

 

 

 1. Podatki o fitofarmacevtskih sredstvih za zatiranje ameriškega škržatka

4.1 Mospilan 20 SG

 

Sredstvo Mospilan 20 SG se uporablja kot sistemični dotikalni in želodčni insekticid za zatiranje ameriškega škržatka na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih. Priporočen odmerek je 0,375 kg/ha pri porabi vode do 1000 l/ha. Z njim se lahko tretira v fenološki fazi od konca cvetenja do faze, ko so jagode v velikosti graha in grozdiči povešeni (BBCH 69/75).

 

Na istem zemljišču se ga sme uporabiti največ 1- krat v eni rastni dobi in samo na podlagi napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

 

Sredstvo ima dovoljenje za nujne primere in se sme uporabljati od 1. 5. do 31. 8. 2021, skladno z navodili za uporabo.

 

4.2 Sivanto prime

 

Sredstvo Sivanto prime se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, matičnjakih ter trsnicah za zatiranje zelenega škržatka (Empoasca vitis) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 L/ha in pri porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1-krat v eni rastni sezoni, v fenološki fazi razvoja trte od konca cvetenja do začetka zorenja (BBCH 69-81).

 

Sredstva Sivanto prime se ne sme mešati s fungicidi iz kemične skupine azolov (DMI fungicidi), FRAC koda 3, kadar obstaja možnost zanosa na rastline, ki cvetijo, oziroma, ki privlačijo čebele. Takšna mešanica je čebelam nevarna!

 

4.3 Movento SC 100

 

Sredstvo Movento SC 100 se lahko uporablja v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,7 l/ha in pri porabi vode 1000 l/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju matične rastline. Na istem zemljišču ga lahko uporabimo največ dva krat v eni rastni sezoni in sicer v 14-dnevnem intervalu.

 

4.4 Decis 2,5 EC

 

Decis 2,5 EC se lahko uporablja v odmerku 0,5 l/ha od konca cvetenja trte do takrat, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75). Z njim se tretira največ 1-krat na istem zemljišču v eni rastni dobi v vinogradih za pridelavo grozdja, oziroma 2-krat v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. Ne priporoča se mešanje z alkalnimi pripravki, s pripravki na podlagi žvepla in tiofanata.

 

Pri uporabi pripravka Decis 2,5 EC je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstvo je nevarno za čebele, z njim se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se lahko tretira v nočnem času in sicer dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.

 

Pripravek Decis 2,5 EC spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

Decis 2,5 EC je registriran do 31. 10. 2021.

 

4.5 Exirel

 

Pripravek Exirel vsebuje aktivno snov ciantraniliprol z dotikalnim in želodčnim delovanjem. Uporablja se na trti za pridelavo vinskega grozdja in sicer za zmanjševanje populacij ameriškega škržatka in drugih škržatkov iz rodu Cicadellidae v odmerku 60-75 ml/hl oz. največ 0,9 l/ha. S sredstvom se lahko v eni rastni dobi tretira največ dvakrat, v razmaku 14 dni, v razvojni fazi od začetka razvoja plodičev do mehčanja jagod (BBCH 71-85). Priporočena poraba vode je 500-1200 L/ha.

 

4.6 Pripravki na osnovi piretrina

 

Na osnovi aktivne snovi piretrin sta pri nas dovoljena za zatiranje ameriškega škržatka pripravka Flora verde in Biotip floral. Na podlagi preverjanja pristojnih služb na MKGP uporaba piperonil butoksida, ki ga vsebujeta ta dva pripravka, v ekološki pridelavi ni sporna, zato se lahko uporabljata v ekoloških vinogradih.

 

Pripravka Flora verde in Biotip floral uporabimo v 0,16% koncentraciji oziroma v odmerku 1,6 l/ha. Učinek je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline temeljito omočimo, tudi na spodnji strani listov. Tretiramo ob lepem vremenu, po možnosti zvečer oziroma v hladnejših urah dneva. Sredstvi sta nevarni za čebele!

 

Sredstvi sta primerni za zmanjševanje populacij ameriškega škržatka. V primeru močnejšega napada ali ugotovljene navzočnosti škodljivca tretiranje ponovimo po 7 do 15 dneh. Oba pripravka imata dovoljenje tudi za zatiranje križastega in pasastega grozdnega sukača. S sredstvoma se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

S pripravki na podlagi piretrina lahko opravimo skupno največ 3 tretiranja.

4.7 Steward

 

Uporaba pripravka Steward je dovoljena le za zatiranje ličink stadijev od L1 do L3, vendar sredstvo le zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča. Uporabljamo ga v 0,015% koncentraciji, pri porabi vode 1000 l/ha. Sredstvo je nevarno za čebele. Uporabljamo ga lahko v oddaljenosti več kot 15 m od nadzemnih voda 1. reda in 5 m od nadzemnih voda 2. reda. Ne sme se ga uporabljati v času cvetenja trte ali podrasti.


Datum objave obvestila: 14.07.2021 10:27
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS