48. VARSTVO HMELJA - 03.06.2020 09:03 - Zaključeno


RAST IN RAZVOJ HMELJA

Za rastne razmere v maju lahko rečemo, da je bilo predvsem v drugi dekadi nadpovprečno deževno, skupno je padlo 45 mm padavin, in je bilo kar za 13 mm več od dolgoletnega povprečja za to obdobje, kar je nekoliko pokrilo primanjkljaj padavin za celotno letošnjo rastno dobo. Prav tako je druga dekada maja nekoliko odstopala v povprečnih temperaturah, saj je bilo za 1°C hladneje od dolgoletnega povprečja, kar pa ni bistveno vplivalo na rast in razvoj hmelja, nasploh lahko rečemo, da so bile v maju ugodne vremenske razmere za rast in razvoj hmelja. Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za celotno Slovenijo na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1. V grafu (slika 2) so prikazane povprečne višine treh sort primerjalno z desetletnim povprečjem. Vidimo da so vse tri sorte, ki jih spremljamo višje od desetletnega povprečja. Aurore, so v povprečju visoke 3,2 m kar pomeni, da so za približno 60 cm višje od dolgoletne povprečja, za toliko je višji tudi Savinjski golding v povprečju so visoki 2,7m najmanjše odstopanje v višini beležimo pri sorti Celeia, ki je v povprečju visoka dobre 3 m in odstopa za cca. 20 cm.

 

VARSTVO HMELJA

 

Hmeljeva peronospora – primarna okužba

 

Kot smo vas že v prejšnjih Hmeljarskih informacijah obvestili v letošnjem letu ne beležimo večjih težav s kuštravci. Kuštravci so le mestoma prisotni predvsem na občutljivih sortah Styrian Wolf in Styrian Gold nekoliko manj pri Savinjskem goldingu, Bobku, Celei in Dani. Neglede na to vam svetujemo, da še nadalje natančno spremljate svoja hmeljišča in povsod tam, kjer boste ugotovili kuštravce, nemudoma ukrepajte. Hmeljišča zaščitite z uporabo pripravka na osnovi a.s. Al – fosetil - Aliette flash, ki ga v tem času uporabite v 0,25 % koncentraciji pri porabi vode 300 l/ha na meter višine hmelja. Maksimalni odmerek omenjenih pripravkov lahko znaša največ 2 kg/ha. Aplikacijo ponovimo v razmiku 7-10 dni.

Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega pomena, zato bodite pozorni in po potrebi tudi ukrepajte!

 

Hmeljev bolhač

 

Hmeljev bolhač je mestoma še prisoten, vendar posebnih poškodb v rodnih nasadih ne povzroča. Nanj bodite pozorni v prvoletnih nasadih. Za njegovo zatiranje imate na razpolago kontaktna insekticida z a.s. lambda-cihalotrin in sicer Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %, ter Karis 10 CS, ki ga uporabite v 0,005 % koncentraciji.

 

Hmeljeva listna uš

 

Letos smo prvo krilato uš na hmelju našli konec aprila (27.4.), kar je glede na obdobje zadnjih 10 let eno izmed zgodnejših pojavov. Intenziteta preleta uši je letos zelo velika, saj smo na dan imeli tudi preko 10 krilatih uši na rastlino (14. maj), sedaj je populacija uši že padla, vendar prelet še vedno ni končan. Konec preleta predvidoma pričakujemo v prvi dekadi junija.

 

V hmeljiščih bodite v naslednjih tednih pozorni na morebitno prerazmnožitev uši, še posebej ob robovih hmeljišč (specifične mikrolokacije kot so hmeljišča ob robu gozda, ipd.). če je populacija uši na zgornjih, mladih listih velika, lahko ob uporabi fungicidov za primarno okužbo (Aliette flash), poleg uporabite Karate Zeon 5 CS ali Karis 10 CS, ki v danem trenutku zadovoljivo zadržita populacijo uši pod pragom škodljivosti. Poleg lahko dodate kakšno močilo, ki še dodatno doprinese k boljši učinkovitosti uporabljenih insekticidov.

 

Ko bo primeren čas za uporabo sistemičnih insekticidov, vas bomo obvestili. Sedaj vas le opozarjamo, da glede na dejstvo, da imate za zatiranje hmeljeve listne uši na razpolago samo 2 aktivni snovi in sicer flonikamid (Teppeki) in spirotetramat (Movento SC 100), zato z njima skrbno ravnajte. Obvezno je potrebno med navedenimi aktivnimi snovmi kolobariti, kar pomeni, da če ste v lanskem letu uporabili npr. pripravek Movento, vam ga letos odsvetujemo, namreč z uporabo istih pripravkov več let zapovrstjo spodbujamo odpornost (rezistenco). Glede na dejstvo, da nimamo na razpolago veliko aktivnih snovi z različnim načinom delovanja, novih aktivnih snovi pa tudi ni na vidiku, je potrebno z obstoječimi preudarno ravnati.

 

Koruzna vešča

 

Že konec aprila in v začetku maja smo na svetlobni vabi ulovili prve metulje koruzne vešče. Letos je populacija vešče velika, mogoče jo je opaziti v zgodnjih jutranjih urah v nasadih. Prav tako pa so ulovi na svetlobni vabi stalni, v odvisnosti od vremena. Na noč ulovimo tudi do 7 metuljev. V tem času bodo pričele samičke odlagati jajčeca, ob najdbi prvih gosenic in o ukrepih zoper njih, vas bomo obvestili.

 

Hmeljeva pršica

 

Hmeljevo pršico smo v nekaterih hmeljiščih, predvsem na lahkih in peščenih tleh, našli že v začetku maja. V tem tednu se mestoma opazne že posamezne poškodbe na listih, lahko je najdete že na višini več kot 1 meter. Sočasno se v nekaterih hmeljiščih pojavlja trips oziroma resar, ki povzroča podobne poškodbe na listih kot pršica.

Opozarjamo vas, da morate ob pregledih vaših hmeljišč biti pozorni tudi na pršico, da pravočasno ugotovite njeno populacijo, kar je osnova za uspešno zatiranje. V tem trenutku so že posamična hmeljišča, kjer je populacija pršice velika, upravičena do uporabe akaricida. V tem času dajemo prednost a.s. abamektin (Vertimec Pro). Za pravilen odmerek se posvetujte s strokovnjaki na Inštitutu.


Datum objave obvestila: 03.06.2020 09:03
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS