40. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 14.05.2020 14:00 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 71 - 72, ko so imajo plodiči premer nad 10 in do 20 mm.

Na območju Koroške pa jablane prehajajo v fenološko fazo (BBCH 69-71), hruške so v fazi razvoja podičev BBCH 71.

Jabolčni zavijač

Na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije so bili med 9. do 13. majem tri oz. štiri večere izpolnjeni pogoji za parjenje in posledično odlaganja jajčec jabolčnega zavijača. Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so kontinuirani, a so bili ob padcu temperatur v začetku tedna nekoliko nižji. Ob dvigu temperatur se let nadaljuje. Napoved nestanovitnega vreme, do prve polovice naslednjega tedna z nihanji temperatur, bo narekovala tudi pogoje nadaljnjega parjenja in odlaganja jajčec.

Na območju Celjske regije bo optimalen rok uporabe pripravkov, ki delujejo na jajčeca jabolčnega zavijača od 16. do 20. maja, za koroške sadjarje pa med 18. in 22. majem. Uporabite lahko pripravek Insegar 25 WG (0,6 kg/ha). Za zmanjšanje številčnosti populacije jabolčnega zavijača lahko v tem času uporabite tudi pripravek Harpun (1L/ha), ki prav tako deluje smo ovicidno.

Opozorilo: Harpun se lahko na istem zemljišču uporabi pri zatiranju jabolčnega zavijača največ dvakrat v eni rastni dobi, v intervalu 14 dni, če se sredstvo ni uporabljalo pred cvetenjem jablane.

Tisti, ki ste se za prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču odločili za pripravek Coragen ali Exirel, ki delujeta tako na jajčeca kot izlegajoče ličinke s škropljenjem počakajte. Čas uporabe navedenih pripravkov bo odvisen od temperatur v prihodnjih sedmih dneh. Glede na vremensko napoved predvidevamo, da bo na območju Celjske in Koroške regije optimalen rok njune uporabe od druge polovice naslednjega tedna dalje (po 21. maju), o čemer vas bomo obvestili.

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklem letu povzročil veliko škode priporočamo za slabljenje populacije tudi redno dodajanje polovičnega odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine.

Krvava uš

V primeru preseganja praga škodljivosti in v kolikor škropljenja proti krvavi uši še niste opravili v preteklih dneh, to storite zdaj. Podrobne informacije o zatiranju smo vam posredovali v obvestilu št. 11.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 12. in 13. majem padlo od 9,6 (Ponikva) do 20,8 mm (Braslovče) dežja in izpolnjeni so bili pogoji za okužbo (večina lokacij zmerna okužba; Bistrica ob Sotli in Slovenske Konjice pa lahka okužba). Zabeležili smo srednje velik izbruh askospor.

Nadaljujte s preventivnim pristopom škropljenja proti škrlupu in uporabite enega od kontaktnih fungicidov kot so Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Delan Pro (2,5 L/ha), ali fungicidov iz skupine ditiokarbamatovkot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha). Prirast listne mase je velik, zato pazite na razmike med škropljenji.

Uporaba sistemičnih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ali Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) in tetrakonazol Domark 100 EC (0,4 l/ha; od BBCH 69) v kombinaciji z enim od zgoraj naštetih kontaktnih fungicidov je smiselna v primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in bi bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter bi padlo več kot 20 mm dežja.

V nasadih, kjer zasledimo močnejši pojav jablanove pepelovke uporabite enega od specifično delujočih fungicidov kot so: Luna experience (0,75 L/ha), Sercadis (0,25 L/ha) ali Sercadis plus (0,72 L/ha). Slednja delujeta tudi na jablanov škrlup. V kolikor jih imate na zalogi, lahko uporabite tudi pripravke na osnovi strobilurinov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha). Prav tako lahko uporabite pripravka na osnovi a.s. penkonazola kot sta Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha.

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

 


Datum objave obvestila: 14.05.2020 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS