38. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 08.05.2020 09:38 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 71, ko so plodiči večji od 10 mm.

Na območju Koroške pa jablane prehajajo v fazo konca svetenje (BBCH 67-69) in hruške v fazo razvoja podičev BBCH 69-71.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 1. in 3. aprilom padlo od 9,6 (Kasaze) do 24,5 mm (Bistrica ob Sotli) dežja. Na sadjarskih lokacijah so bili izpolnjeni pogoji za lahko in zmerno okužbo, na lokaciji Braslovče pa močno primarno okužbo z jablanovim škrlupom. Po teh padavinah smo zabeležili velik izbruh askospor.

Med 5. in 6. majem je padlo od 5,4 (Bistrica ob Sotli) in 1,4 mm (Slovenske Konjice) dežja, pogoji za lahko okužbo so bili izpolnjeni samo ne en lokaciji (Črnova). Zabeležili smo tudi manjši izbruh askospor.

Nadaljujte s preventivnim pristopom škropljenja proti škrlupu in ga opravite pred naslednjimi napovedanim padavinami. V razmerah obilnejših padavin dajte prednost pripravkom na osnovi a.s. ditianon kot sta Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha).

V primeru posameznih kratkotrajnih ploh pa lahko opravite škropljenje tudi z enim od kontaktnih fungicidov iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha), ki jim je priporočljivo dodati foliarna gnojila, ki vsebujejo kalijeve fosfanate.

Samo v primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in bi bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter bi padlo več kot 20 mm dežja je smiselna uporaba sistemičnih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ali Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) in tetrakonazol Domark 100 EC (0,4 l/ha; od BBCH 69) v kombinaciji z enim od zgoraj naštetih kontaktnih fungicidov.

V letošnjem letu v nasadih pogosto zasledimo močnejši pojav jablanove pepelovke. Zato v takšnih nasadih za njeno obvladovanje uporabite enega od specifično delujočih fungicidov kot so: Luna experience (0,75 L/ha), Sercadis (0,25 L/ha) ali Sercadis plus (0,72 L/ha). Slednja delujeta tudi na jablanov škrlup. V kolikor jih imate na zalogi, lahko uporabite tudi pripravke na osnovi strobilurinov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha). Prav tako lahko od debeline plodičev več kot 10 mm uporabite pripravka na osnovi a.s. penkozeb kot sta Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha.

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Krvava uš

V posameznih nasadih jablan se krvava uš že v večjem obsegu pojavlja na vejah in poganjkih ter presega prag škodljivosti oz. kritično število (12 kolonij na sto poganjkov oz. 5 - 8 % napadenih vej).

V primeru preseganja praga v naslednji dneh opravite škropljenje. V kolikor krava uš še ne presega kritičnega števila na vejah in poganjkih ter se zadržuje še na koreninskem vratu oz. razpokah debla s škropljenjem ne hitite in ga načrtujte opraviti v času po 15. maju.

Škropljenje opravite s pripravkom Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) z dodatkom močila ali olja. Uporabite veliko količino vode (vsaj 800 L/ha) in poškropite tudi rane na koreninskem vratu ter koreninske izrastke. Pri zatiranja upoštevajte, da so za bolj učinkovito delovanje pripravka v času škropljenje in v dneh potrebne temperature zraka nad 15 °C

Za zatiranja krvave uši je mogoče uporabiti tudi pripravek Movento SC 100 (1,9 L/ha). Z njim je smiselno škropiti v vseh tisti nasadih, kjer imate poleg krvave uši težave tudi z obvladovanjem vejičastega in ameriškega kaparja. Njegovo uporabo načrtujte v času, ko se množično izlegajo gibljive ličinke prvega rodi ameriškega kaparja (konec maja – začetek junija).

Uporaba pripravka priporočamo tudi v mladih nasadih jablan, kjer imate težave z jablanovo listno hržico. Oba pripravka zatirata tudi ostale vrste uši.

Jabolčni zavijač

Na opazovanih sadjarskih lokacijah, kjer ni postavljena metoda zbeganja, so ulovi metuljčkov na feromonskih vabah v zadnjem tedni kontinuirani, a nekoliko manj številčni. Prav tako večerne temperature pod 15 °C trenutno ne ustvarjajo pogojev za parjenje in odlaganje jajčec. O dinamiki razvoja in strategiji zatiranja vas bomo sproti obveščali.


Datum objave obvestila: 08.05.2020 09:38
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS