30. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 24.04.2020 11:42 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane lokacije zaključujejo vrh cvetenja in prehajajo v fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov BBCH 67. Sorte, ki zgodaj cvetijo (Carjevič, Idared…) in hruške pa že prehajajo v fazo konca cvetenja BBCH 69.

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič, Idared

G - H

67 - 69

Braeburn,

H

67

Fuju

F2- G

65-67

Zlati delišes, Elstar Gala, Jonagold

F2

65

Na območju Koroške so jablane in hruške v povprečju na opazovane sorte v fazi cvetenja BBCH 62-65.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 19. in 20. aprilom padlo od 2 (Kasaze) do 18,6 mm (Črnova) dežja. Na posameznih sadjarskih lokacija (Slovenske Konjice, Črnova) so bili izpolnjeni pogoji za lahko primarno okužbo z jablanovim škrlupom. Na lovilcu spor smo v tem času zabeležili manjši izbruh (56 spor), medtem ko na objektnih stekelcih ob vsakem dežju beležimo večje število spor (1400 spor/5 stekelc). Padavine pospešujejo dozorevanje spor, zato lahko ob naslednjih padavinah pričakujemo močnejše izbruhe askospor.

Vremenoslovci napovedujejo v prihodnih dneh možnost kratkotrajnih ploh. Pred padavinam opravite preventivno škropljenje.

V primeru posameznih kratkotrajnih ploh še vedno lahko opravite škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).

V tem času je navedenim pripravkom priporočljivo dodati foliarna gnojila, ki vsebujejo kalijeve fosfanate. V primeru napovedi pogostejših ploh in daljše omočenosti listne mase dajte prednost pripravkom na osnovi a.s. ditianon kot sta Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha).

V primeru izpolnjenih pogojev za okužbo in da vam pred padavinami ne bi uspelo opraviti škropljenja, uporabite pripravke iz skupine anilinopirimidinov kot so: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) - a.s. ciprodinil ali na osnovi a. s. pirimetanil: Mythos (1,5 L/ha), Pyrus 400 SC (1L/ha), Scala (1,125 L/ha) ali Batalion 450 SC (0,7 – 1 L/ha), ki jim dodate enega od zgoraj naštetih kontaktnih fungicidov. Škropljenje lahko opravite tudi s pripravkom Faban (1,2 L/ha). Pripravek vsebuje kombinacijo aktivnih snovi pirimetanil in ditianon, zato mu ni potrebno dodati kontaktnega fungicida.

Uporaba sistemičnih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ali Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) in tetrakonazol Domark 100 EC (0,4 l/ha; od BBCH 69) v kombinaciji s kontaktnim fungicidom bi bila smiselna samo v primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in bi bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter bi padlo več kot 20 mm dežja.

V posamezni nasadih opažamo močnejši pojav jablanove pepelovke. V primeru, da imate težave z njenim obvladovanjem, uporabite enega od specifično delujočih fungicidov kot so: Luna experience (0,75 L/ha), Sercadis (0,25 L/ha) ali Sercadis plus (0,72 L/ha). Slednja delujeta tudi na jablanov škrlup. V kolikor jih imate na zalogi, lahko uporabite tudi pripravke na osnovi strobilurinov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha).

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Jabolčna grizlica

Ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah so na opazovanih lokacijah zelo različni in na posameznih lokacijah presegajo praga škodljivosti. Redno spremljajte nalet grizlice. Po končanem cvetenju v primeru preseganja praga škodljivosti (skupno 30 in več grizlic na posamezno ploščo), opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Mospilan 20 SG (0,04 %), Calypso SC 480 (0,3 L/ha) ali Neemazal T/S (1,5 L/ha na meter višine krošnje).

Vsi omenjeni pripravki delujejo tudi na listne uši ter sadnega listnega duplinarja, kažejo pa tudi dober stranski učinek na stenice, ki so pogoste v nasadih v bližini gozdov.

VSE NAŠTETE INSEKTICIDE LAHKO UPORABITE SAMO, KO BO CVETENJE JABLAN POPOLNOMA ZAKLJUČENO!

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Jabolčni zavijač

Prve ulove metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah smo zabeležili med 19. in 20. aprilom. O dinamiki razvoja in strategiji zatiranja vas bomo sproti obveščali.

Hrušev ožig

Vremenske razmere do zdaj niso in tudi v prihodnjih dneh ne bodo ustvarjale pogojev za razvoj bakterije Erwinie amylovara, povzročiteljice hruševega ožiga.

Na sadjarskih lokacijah Celjske regije model (Maryblyt) za napoved izpolnjenih pogojev za cvetne okužbe v fazi polnega cvetenja jablan in hrušk ni podal izpolnjenih pogojev za okužbo. V intenzivnih nasadih jablan in hrušk polno cvetenje prehaja v fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov. Polno cvetijo le še travniški nasadi jablan. Glede na vremensko napoved in fenološko fazo ter oceno modela Maryblyt pogoji za cvetne okužbe v naslednji dneh ne bodo izpolnjeni.


Datum objave obvestila: 24.04.2020 11:42
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS