10. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 28.03.2019 12:37 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Fenološki razvoj jablan in hrušk je glede na opazovane lokacije in sorte sorazmerno izenačen.

Na območju Celjske regije jablane zaključujejo v fazi zelenega popka D (BBCH 56) in prehajajo v fenološko rdečega popka E (BBCH 57), ki so jo hruške že dosegle.

 

 

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič

E (80 %) – E2 (20 %)

57 (80 %) – 59 (20 %)

Idared

D (20 %) – E (80 %)

56 (20 %) – 57 (80 %)

Breaburn

D (90 %) – E (10 %)

56 (90 %) – 57 (10 %)

Jonagold, Gala, Zlati delišes, , Elstar, Fuju

D

56

Na območju Koroške so jablane v povprečju na opazovane sorte v fenološki fazi BBCH 53, hruške pa v fazi BBCH 54.

Škropljenje jablan in hrušk

Na opazovanih sadjarskih lokacija Celjske in Koroške regije je 25. in v noči na 26. marec padlo od 13,8 mm (Slovenske Konjice) do 25,8 mm (Ponikva) dežja. Po padavinah smo zabeležili manjši izbruh askospor (322 spor/ 5 stekelc). Zaradi nizkih temperatur in krajšega obdobja omočenosti listne mase menimo, da do večjih okužb z jablanovim škrlupom ni prišlo.

Vremenoslovci napovedujejo ob koncu tedna in v prvi polovice naslednjega tedna suho in stabilno vreme brez padavin, kar ne bo ustvarjalo pogojev za okužbe z jablanovim škrlupom. Škropljenje jablan in hrušk opravite tik pred napovedjo prvih naslednjih padavin, ki jih vremenoslovci napovedujejo v drugi polovici naslednjega tedna.

Predvidevamo, da bodo jablane in huške takrat v fenološki fazi BBCH 57 – 59. Zato naslednje škropljenje opravite s pripravki iz skupine anilinopirimidinov kot so: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ali pripravkov na osnovi aktivne snovi pirimetanil: Mythos (1,5 L/ha), Pyrus 400 SC (1L/ha) ali Scala (1,125 L/ha), ki jim dodate enega od kontaktnih fungicidov iz skupine ditiokarbamatov: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha), ali z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).

Prav tako lahko uporabite kontaktna fungicida z daljšim kurativnim delovanjem, na osnovi aktivne snovi dodin kot sta: Syllit 400 SC (1,9 L/ha) ali Syllit 544 SC (1,4 L/ha).

Škropljenje lahko opravite tudi s pripravkom Faban (1,2 L/ha), ki vsebuje kombinacijo aktivnih snovi pirimetanil in ditianon, zato mu ni potrebno dodati kontaktnega fungicida.

Poskušajte slediti preventivnemu pristopu obvladovanja bolezni. V kolikor to ne bo mogoče, škropljenje z naštetimi pripravki opravite najkasneje v času 24 ur po končanih padavinah.

Uporaba pripravkov na osnovi močljivega žvepla, ki v času od brstenja do cvetenje, vpliva na zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanove pepelovke je učinkovita samo v primeru, toplega vreme, s temperaturami nad 15°C. V primeru, da bodo ti pogoji izpolnjeni, pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od naslednjih pripravkov: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v najvišjem dovoljenem odmerku 5 – 8 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravke Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 6 – 7,5 kg/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Tisti, ki imate težave z obvladovanjem ameriškega kaparja in niste uporabili mineralnega olja, lahko pred cvetenjem uporabite za omejevanje številčnosti populacije pripravek Harpun. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,5 L/ha.

Opozorilo: Sredstvo se lahko na istem zemljišču na jablanah uporabi največ dvakrat v eni rastni dobi! Če se s sredstvom tretira jablane pred cvetenjem enkrat, je nato za zatiranje jablanovega zavijača dovoljeno samo eno tretiranje.

Do konca tega tedna lahko koroški sadjarji, glede na fenološko fazo še uporabite mineralna olja.

V nasadih, kjer je bil pri pregledu lesa presežen prag škodljivosti na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice in kjer niste opravili pred spomladanskega škropljenje z oljnimi pripravki, lahko v tem času (do faze rdeči popek BBBCH 57) uporabite akaricid Apollo 50 SC (0,4 L/ha). Za učinkovitejše delovanje mu dodajte mineralno olje v odmerku 10 L/ha.

Preglejte nasade na prisotnost vseh vrst uši.

Pred cvetenjem je smiselno škropljenje proti ušem, ki so se začele izlegati samo, v kolikor ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem mokaste (in najdete pred cvetenjem na 100 pregledanih poganjkov 1-2 koloniji) ali krvave uši.

Pri tem je priporočljivo dati prednost pripravku Teppeki (0,14 kg/ha), ki ima stransko delovanje tudi na krvavo uš. Za zatiranje mokaste uši lahko v mladih nasadih jablan, v fenološki fazi BBCH 56 – 59, uporabite tudi pripravek Sivanto prime (0,4 L/ha). Pripravek zatira tudi jablanovo travno uš, ki pa v nasadih jablan ne povzroča veliko škode.

Opozorilo: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

Uporaba pripravka Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) z dodatkom močila ali olja je upravičena v fenološki fazi stadij balona samo v nasadih, kjer je v preteklem letu krvava uš povzročila velike rakaste rane in pod pogojem ugodnih vremenskih razmerah, s temperature nad 15 °C. Uporabiti je potrebno veliko količino vode vsaj 800 L/ha in poškropiti tudi rane na koreninskem vratu ter koreninske izrastke. S sredstvom se lahko tretira na istem zemljišču samo enkrat v eni rastni dobi. V primeru neugodnih vremenskih razmer s škropljenjem ne hitite.

Jabolčna grizlica začne letati tik pred začetkom cvetenja, zato v stadiju balona E2 (BBCH 59), izobesite bele lepljive plošče za spremljanje naleta. Plošče dimenzije 0,2 x 0,3 m izobesite pri tistih sortah, ki prve cvetijo in dovolj visoko, da so dobro vidne. Pri spremljanju bodite še posebej pozorni na tisto stran plošče, ki je obrnjena proti soncu. Prag škodljivosti je več kot 30 grizlic na posamezno ploščo. O spremljanju naleta in optimalnem času zatiranja vas bomo obveščali.

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.


Datum objave obvestila: 28.03.2019 12:37
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS