52. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 19.06.2017 15:05 - Zaključeno


Suho in vroče vreme je manj nevarno za okužbe s peronosporo vinske trte. V vinogradih, ki so bili v preteklem obdobju slabše zavarovani in je bolezen že prisotna, za preprečevanje širjenja okužb priporočamo uporabo sredstev s kombiniranim sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem. V zdravih vinogradih lahko v primeru nadaljevanja sušnega obdobja za varstvo pred omenjeno boleznijo uporabite katerega od registriranih kontaktnih pripravkov. Presledki med škropljenji pri uporabi kontaktnih pripravkov naj ne bodo daljši od 10 dni oz. krajši v primeru, da pade več kot 25 mm padavin.

Po cveteneju vinske trte je večja nevarnost za pojav oidija, zato za naslednje škropljenje priporočamo uporabo dobro učinkovitih kontaktnih in sistemičnih pripravkov, ki imajo daljše delovanje. Škropivu lahko dodate tudi enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla. Pri uporabi slednjih je pri temperaturah nad 28 ⁰C potrebna previdnost, zaradi možnosti pojava fitotoksičnosti.

V vinogradih, kjer je vinska trta že popolnoma odcvetela, je do konca junija potrebno opraviti prvo zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Zato je pomembno, da znižamo populacijo ameriškega škržatka na najnižjo možno mero.

Po Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14 in 49/16) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte

  • v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih,

  • v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

Grafični prikaz razmejenih območji si lahko ogledate na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastli (UVHVVR), na naslovu: http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2013/Posebno_nadzorovani_organizmi/trsne_rumenice_in_ameriski_skrzatek/razmejena_obmocja/2016/razmejeno_slo_dec2016.jpg

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo.

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), je obvezno najmanj 1 tretiranje, ki ga opravimo v času, ko je trta povsem odcvetela. Za zatiranje ameriškega škržatka so registrirani insekticidi Actara, Decis 2,5 EC, Decis, Gat decline 2,5 EC, Flora verde, Biotip floral, Reldan 22 EC in Pyrinex M22. Prednost dajemo pripravku Actara 25 WG (aktivna snov je tiametoksam). Pripravek Actara 25 WG je sistemični insekticid z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti. Če je bilo za prvo tretiranje namesto pripravka Actara uporabljeno katero drugo izmed naštetih sredstev, je potrebno tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita. Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov na ploščo na teden.

Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami od julija dalje in sicer:

  • izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo,

  • plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne,

  • pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra,

  • ulov redno beležimo.

Opozarjamo, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14).

V ekološki pridelavi so za zatiranje ameriškega škržatka na razpolago pripravki na podlagi piretrina (Flora verde, Biotip floral). Opraviti je treba dve tretiranji, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni treba ponoviti (spremljanje ulova ameriškega škržatka je opisano zgoraj). Če je potrebno, opravimo drugo tretiranje 7 do 10 dni po prvem tretiranju (v skladu z napovedjo službe za varstvo rastlin).

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravimo šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Pred škropljenjem je potrebno pokositi cvetočo podrast, škropljenje pa opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.


Datum objave obvestila: 19.06.2017 15:05
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS