Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
VARSTVO PRED JABLANOVIM ŠKRLUPOM

Načini varstva rastlin

Obrambne strategije pred jablanovim škrlupom so vedno izhajale iz ugotovitve zgodnjih stadijev izbruhov askospor, pri čemer je ključ za racionalno uporabo fitofarmacevtskih sredstev vzdrževanje dobrega zdravstvenega stanja sadovnjaka. Pomembna je identifikacija začetka in konca faze tveganja za primarne okužbe in dinamike sprostitve spor znotraj tega časovnega obdobja (Bugiani in Govoni, 2002).

Strategije nanosa fungicidov, so se od začetkov do danes precej spremenile, od nanosa fungicidov po koledarski metodi – ob določenih datumih (npr. ob godovih kakšnih svetnikov) do uporabe racionalnih urnikov na osnovi dejanskega tveganja za okužbo na podlagi pojava določenih fenofaz in spremljanja ekoloških dejavnikov (Maček, 1990, Rossi s sod., 2007).

VIRI

1. Riccardo Bugiani in Paola Govoni, 2002. Modelli previsionali nella difesa dalle avversità fungine e batteriche. Sistemi di previsione e avvertimento per una difesa efficace, N.5/2002. http://www.ildivulgatore.it/arretrati/2002/05-2002.html Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna.
2. Mešl M., Miklavc J., Matis G., Zmrzlak M., Ferlež Rus A., 2005. Izkušnje z različnimi metodami spremljanja izbruhov askospor pri prognozi jablanovega škrlupa. Zbornik predavanj in referatov 7. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin Zreče, 8-10. marec 2005
3. Maček Jože, 1990. Posebna fitopatologija, Patologija sadnega drevja in vinske trte. 2. izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1990. 276 str., ilustr.
4. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 26.5.2013; http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm

 

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.