Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
NAPOVEDOVANJE POJAVA JABLANOVEGA ŠKRLUPA

Jablanov škrlup, ki ga povzroča gliva Venturia inaequalis (Cooke) Wint., je najpomembnejša bolezen jablan, ki jo povzroča gliva povsod po svetu. Povzroča ponavljajoče se okužbe na listju in plodovih tekom sezone in tako lahko povzroči pomembno izgubo pridelka v primeru neučinkovitega nanosa fungicidov (Rossi s sod., 2007).

ZGODOVINA

Ključni korak v razvoju racionalne uporabe fungicidov proti jablanovem škrlupu je naredil W. D. Mills leta 1944 s t.i. Mills-ovimi tabelami, ki določajo minimalne pogoje glede na temperaturo in omočenost listja za pojav okužbe in delujejo v povezavi zorenja askospor z vremenskimi razmerami. Na podlagi teh ugotovitev je prišlo do razvoja prvih simulacijskih modelov za napoved pojava jablanovega škrlupa. Prvi poskusi izdelave računalniških modelov segajo v leto 1970. Izdelani so bili v programskih jezikih, ki so sedaj že zastareli in niso podprti z metodami za preverjanje modelov, tako da danes samo predstavljajo zanimive vaje v modeliranju bioloških procesov (Rossi s sod., 2007).

Razvoj druge generacije modelov je nastopil v letih 1980-1990. Ti modeli so bili zasnovani za delo na osebnih računalnikih ali pa so bili izključno vezani na meteorološko postajo. V posameznih primerih so informacije v strukturi modelov manjkale, dostopni so bili le opisi izhodnih rezultatov modelov (Rossi s sod., 2007).

Modeli VENTEM (Santen & Butt, 1992, Velika Britanija), RIM-pro (Trapman, 1993, Nizozemska) predstavljajo pomemben napredek v modeliranju jablanovega škrlupa, vendar pa zaradi zaprte strukture ne omogočajo prilagajanja modelov na realne razmere (Rossi s sod., 2007).

Služba za varstvo rastlin Slovenije je do leta 2015 uporabljala kot pomoč pri napovedi pojava primarnih okužb model ASCAB, ki je del aplikacije Advantage (ADCON). Model deluje le znotraj ministrstva in je dostopen prognostikom službe za varstvo rastlin. Zaradi vedno večjih potreb po informacijah

MILLSOVE TABELE

Millsove krivulje, objavljene leta 1944, so bile prvi poskus uporabe napovedi/prognoz kot pomoč pridelovalcem v določanju ustreznega časa aplikacije žveplovega prahu pri obvladovanju jablanovega škrlupa. Millsove tabele povezujejo število ur omočenosti listja in temperaturo med omočenostjo listja z verjetno okužbo z jablanovim škrlupom. Prvi nanos fungicida med prvim predvidenim dogodkom infekcije in ostale kasnejše aplikacije so izvedene v povezavi z rezidualnim delovanjem fitofarmacevtskih sredstev in ostalih predvidenih dogodkov okužbe.

Millsove krivulje so bile skozi leta zaradi vedno večjega poznavanja bolezni večkrat modificirane, vendar pa je osnova ostala enaka:

  • → Modifikacije Jones-a – Modificirane Mills-ove tabele (»Modified Mills Table«)
  • → Modifikacije "MacHardy and Gadoury"
  • → Revidirane Millsove tabele (»Revised Mills Table curves«)

Revidirane tabele delujejo tako za primarne kot sekundarne okužbe. Oznake kot so: lahka, zmerna in močna okužba v predhodnih tabelah se tu ne uporabljajo več, ker na intenziteto okužbe vplivajo tudi drugi dejavniki: stopnja inokuluma, količina dovzetnega rastlinskega tkiva in sorta.

VIRI:

V. Rossi, S. Giosuè and R. Bugiani, A-scab (Apple-scab), a simulation model for estimating risk of Venturia inaequalis primary infections. EPPO/OEPP Bulletin, Volume 37, Number 2, August 2007 , pp. 300-308(9)

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.