Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
Služba za varstvo rastlin Slovenije: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

OPAZOVANJA IN NAPOVEDI V POLJEDELSTVU:

Snežna plesen - Fusarium nivale
Žitna pepelovka - Erysiphe graminis
Pšenična listna pegavost - Septoria tritici, Mycosphaerella graminicola
Rjavenje pšeničnih plev - Septoria nodorum, Leptosphaeria nodorum
Pšenična rja - Puccinia tritici
Ječmenova rja - Puccinia hordei
Rženi listni ožig / ječmenov listni ožig - Rhynchosporium secalis
Ječmenova mrežasta pegavost - Pyrenophora teres
Rdeči žitni strgač - Oulema melanopus
Listne uši na žitih - Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum
Zatiranje plevelnih vrst
Koruza:
Koruzni hrošč - Diabrotica virgifera virgifera
Zatiranje plevelnih vrst
Nasadi krompirja:
Krompirjeva plesen - Phytophthora infestans
Črna listna pegavost krompirja - Alternaria solani
Koloradski hrošč - Leptinotarsa decemlineata
Listne uši na krompirju - Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae
Zatiranje plevelnih vrst
Oljna ogrščica:
Plesen križnic - Peronospora parasitica
Ogrščična plesen - Peronospora brassicae
Pepelasta plesen križnic - Erysiphe communis
Repičar - Meligethes aeneus
Repični kljunotaj - Ceutorhynchus napi
Repna grizlica - Athalia rosae
Fuzarijska obolenja - Fusarium sp.
Zatiranje plevelnih vrst

OPAZOVANJA IN NAPOVEDI V SADJARSTVU:

Nasadi jablan:
Jablanov škrlup - Venturia inaequalis
Jablanova pepelovka - Podosphaera leucotricha
Sadna pršica - Panonychus ulmi
Jablanov cvetožer - Anthonomus pomorum
Jabolčna grizlica - Hoplocampa testudinea
Jabolčni zavijač - Carpocapsa pomonella
Sadni listni duplinar - Leucoptera scitella
Jablanova steklokrilka - Synanthedon myopaeformis
Hrušev ožig - Erwinia amylovora
Monilije - Monilinia sp.
Breskov zavijač v nasadih jablane - Cydia molesta
Navadna pršica - Tetranychus urticae
Ameriški kapar - Diaspidiotus perniciosus
Listne uši - Aphididae
Krvava uš - Eriosoma lanigerum
Mokasta uš - Dysaphis plantaginea
Nasadi breskev in drugih koščičarjev:
Breskova kodravost - Taphrina deformans
Breskov zavijač - Laspeyresia molesta
Breskov molj - Anarsia lineatella
Breskov škrlup - Venturia carpophila
Češpljev zavijač - Cydia funebrana
Monilije - Monilinia sp.
Listna luknjičavost koščičarjev - Stigmina carpophila
Češnjeva listna pegavost - Blumeriella jaapi
Bakterijska pegavost ali bakterijski ožig koščičarjev - Pseudomonas syringe pv. mors-prunorum
Nasadi hrušk:
Hrušev škrlup - Venturia pyrina
Hrušev ožig - Erwinia amylovora
Hruševe bolšice - Cacopsylla sp.
Jabolčni zavijač v nasadih hruške - Cydia pomonella
Rdeča sadna pršica - Panonychus ulmi
Navadna pršica - Tetranychus urticae

OPAZOVANJA IN NAPOVEDI V VINOGRADNIŠTVU:

Peronospora vinske trte - Plasmopara viticola
Oidij ali pepelovka vinske trte - Uncinula necator
Siva grozdna plesen - Botryotinia fuckeliana
Črna pegavost vinske trte - Cryptosporella viticola, Phomopsis viticola
Pršica trsne kodravosti ali akarinoze - Calepitrimerus vitis
Križasti grozdni sukač - Lobesia botrana
Pasasti grozdni sukač - Eupoecilia ambiguella
Ameriški škržatek - Scaphoideus titanus
Rdeči listni ožig vinske trte - Pseudopeziza tracheiphilla
Pršica trsne kodravosti / akarinoza - Calepitrimerus vitis
Trsna listna pršica šiškarica / erinoza - Eriophyes vitis
Trtni kapar - Pulvinaria vitis, Neopulvinaria innumerabilis
Škodljive vrste sovk - Noctua sp.

OPAZOVANJA IN NAPOVEDI V VRTNARSTVU:

Paradižnikova plesen - Phytophthora infestans
Kumarna plesen - Pseudoperonospora cubensis
Kapusna plesen - Peronospora parasitica
Črne listne pegavosti - Alternaria sp.
Siva plesen - Botryotinia fuckeliana Verticilijska uvelost - Verticilium sp.
Navadna pršica - Tetranychus urticae
Južna plodovrtka - Helicoverpa armigera
Koruzna vešča - Ostrinia nubilalis
Rastlinjakov ščitkar - Trialeurodes vaporariorum
Listne uši - Aphididae
Resarji - Thrips sp.
Polži - Gastropoda
Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.