Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
NARAVNE NESRECE

Naravne nesreče so lahko vremenski dogodki, kot so tropski in izventropski cikloni, tornadi, neurja, strele, neurja s točo, močni vetrovi,snežna neurja, zmrzujoči dež, gosta megla in temperaturni ekstremi. Naravne nesreče pa so lahko tudi povezane z vremenom, podnebjem in vodo, in sicer: navadne in hudourniške poplave, nalivi, visoki morski valovi, peščeni viharji, požari, smog in dim, zemeljski, blatni in snežni plazovi, roji puščavskih kobilic in suša.

 • ukrepi prilagajanja na naravne nesreče več...

 • ukrepi zmanjševanja posledic naravnih nesreč več...

 • strategija prilagajanja na podnebne spremembe več...

 • bilteni ARSO več...

Več o naravnih nesrečah si lahko preberete v brošuri, ki je bila izdana s strani ARSO: .pdf

V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 97/10) je naravna nesreča tista, ki jo povzroči: potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava, če povzroči škodo na stvareh ali škodo v gospodarstvu ali neugodne vremenske razmere, kakor so zmrzal, toča, led ali žled, deževje ali suša, če povzročijo škodo v kmetijski proizvodnji in uničijo več kakor 30% običajne letne kmetijske proizvodnje posameznega kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu, pri čemer se za neugodne vremenske razmere šteje poleg zmrzali tudi slana, če povzroči zimsko ali spomladansko pozebo na kmetijski rastlini, za deževje pa se šteje neurje, ki skupaj z močnim dežjem povzroči škodo v kmetijski proizvodnji, ali množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov ter živalskih bolezni, če povzročijo škodo v kmetijski proizvodnji, žled, če povzroči škodo na stanovanjskih stavbah, kulturnih spomenikih, gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva, v gozdovih ali če povzroči škodo na drugih stvareh, za katerih obnovo je do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu upravičen državni organ ali občina.

Pristojnosti MKGP na področju odprave posledic neugodnih vremenskih razmer so:

 • priprava predlogov za potrditev programov odprave posledic naravnih nesreč na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF in 17/14); izvedba nujnih del za ustalitev in preprečitev širjenja posledic naravnih nesreč;

 • priprava strokovnih podlag in zagotovitev izvedbe raziskav za ugotovitev ogroženih območij na vplivnem območju;

 • določitev potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za ureditev vplivnega območja plazu ter priprava predlogov za prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov;

 • priprava predloga državnega prostorskega načrta v primerih večjih posegov v prostor;

 • pridobitev projektne dokumentacije;

 • vodenje upravnega postopka s področja odprave posledic naravnih nesreč;

 • spremljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč;

 • vodenje zbirk podatkov kot podlaga za izvedbo preventivnih ukrepov in odpravo posledic naravnih nesreč.

Več podatkov o zakonodaji ki ureja naravne nesreče najdete na spletni povezavi: http://www.mkgp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kmetijstvo/#c18135

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.