127. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KORUZE - 29.07.2014 09:26 - Zaključeno


Pridelovalce koruze obveščamo, da se na feromonske vabe v trenutnem obdobju intenzivno lovijo osebki koruznega hrošča. Za preprečevanje gospodarske škode je na koruznih poljih na napadenem območju priporočljivo izvajati enega od predpisanih fitosanitarnih ukrepov. Kot najbolj primeren ukrep še vedno ostaja kolobarjenje:

  • dvoletno kolobarjenje, tako da se koruza na istem zemljišču prideluje enkrat v dveh zaporednih letih ali

  • triletno kolobarjenje, ko se koruza na istem zemljišču seje dve leti zapored, ob tem, da se najmanj en posevek poseje po izleganju ličink (strniščna setev) ali da se v 2. letu uporabi talni insekticid FORCE 1,5 G; tretje leto na tem zemljišču ne sme več rasti koruza.

Na površinah kjer se izvaja triletno kolobarjenje oz. na površinah kjer se kolobarjenja na določeni površini ne more izvesti – pridelava koruze v monokulturi – je priporočljivo izvesti tudi preverjanje navzočnost odraslih hroščev z nastavitvijo rumenih lepljivih plošč. Prag škodljivosti je presežen, če se ulovi več kot 5 hroščev na vabo na dan. Ulov ugotavljamo tako, da nastavimo 10 rumenih lepljivih plošč na njivo koruze; če je njiva velika, se število vab ustrezno poveča. V primeru, ko je prag presežen, se opravi tretiranje proti odrastlim hroščem z insekticidi na osnovi a. s. deltametrin: DECIS, DECIS 2,5 EC ali GAT DECLINE 2,5 EC ali pa se prekine pridelava koruze na tej površini v naslednjem letu. Druga možnost v monokulturi je, da se uporabi ob setvi talni insekticid (FORCE 1,5 G), tudi v tem primeru je potrebno spremljati populacijo z rumenimi lepljivimi ploščami. Če je prag presežen, se prekine pridelava koruze za 1 leto oz. je potrebno tretirati odrasle hrošče.

Na večjih površinah je potrebno preverjati navzočnost znakov napada: poleganje koruze v obliki gosjih vratov ali gluhi storži zaradi objedanja svile. V takem primeru mora pridelovalec opustiti pridelavo koruze na tej površini vsaj za eno leto.

Več o ukrepih za preprečevanje širjenja in spremljanje pojava koruznega hrošča si lahko preberete na spletnih naslovih KGZS – Zavoda Novo mesto (http://www.kgzs.si/gv/kmetijstvo/rastlinska-pridelava/poljedelstvoo/varstvo-pred-koruznim-hroscem.aspx in http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ) in na straneh UVHVVR:

http://www.fu.gov.si/si/storitve_in_ukrepi/posebno_nadzorovani_organizmi/koruzni_hrosc/


Datum objave obvestila: 29.07.2014 09:26
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS