99. ZATIRANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE - 26.06.2014 09:03 - Zaključeno


Imetnike zemljišč obveščamo, da morajo na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, 63/10), odstraniti škodljive rastline pelinolistne ambrozije s koreninami vred ali odstraniti nadzemni del na način, da se ne obraste več. Ker so škodljive rastline iz rodu Ambrosia v Sloveniji zelo razširjene, je ukrepe obvladovanja potrebno izvajati ne samo na kmetijskih, temveč tudi na nekmetijskih zemljiščih. Da preprečimo širjenje rastlin ambrozije z nekmetijskih na kmetijske površine, moramo ukrepati preden rastline preidejo v fazo cvetenja.

S puljenjem mladih rastlin preden se le-te močno ukoreninijo lahko rastline 100 % učinkovito zatremo. Če izvajamo puljenje, ga je potrebno izvesti ko so rastline manjše in ga ponavljati vse dokler vznikajo nove rastline. Ne cvetoče izpuljene rastline skupaj s prstjo na koreninah zberemo v plastičnih vrečkah, ki jih nato oddamo k ustreznim odpadkom (smeti, kompost ali gnojišča) ali pa jih zažgemo. Ostanke rastlin, ki so že oblikovale seme ni priporočljivo odlagati na kompost, gnojišča ali v zabojnike za smeti. Priporočamo sežig, seveda v okviru možnosti in predpisov, ki omejujejo kurjenje v naravi in v urbanem okolju.

Mulčenje lahko uporabimo kot ukrep za omejevanje kaljenja semen na majhnih površinah, npr. na gradbiščih in nekaterih drugih nekmetijskih površinah.

Na večjih površinah izvajamo košnjo s ciljem preprečevanja tvorjenja semen in izčrpavanja rastlin. Košnja oz. rezanje naj poteka čim bližje tal tako, da zmanjšamo možnost obraščanja, vendar brez poškodb na površini tal. Zatravljene površine ob cestah bi naj prvič kosili v začetku junija, ko je večina rastlin že vzniknila, drugo košnjo izvedemo tik pred začetkom cvetenja rastlin (začetek avgusta), zadnja košnja pa bi morala biti vedno izvedena preden dozori seme (od septembra do oktobra).

Na kmetijskih površinah, v posevkih koruze, so za zatiranje ambrozij registrirani naslednji pripravki, ki se jih lahko na isti površini uporabi največ enkrat v rastni sezoni.

  1. CASPER v odmerku 0,4 kg/ha z dodatkom neionskega močila. Uporablja se po vzniku, ko ima koruza od 3 do 7 listov, enoletni plevel pa je velik od 2 do 4 liste.

  2. ELUMIS je sistemični herbicid in se uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi po vzniku od razvojne faze koruze 1-2 listov (BBCH 11-12) do razvojne faze koruze največ osem listov (BBCH 18), v odmerku do 1,5 L/ha.

  3. EQUIP se uporablja za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela po vzniku koruze (2 do 6 listov) in plevela v odmerku 2 do 2,5 L/ha ob porabi 200 do 300 L vode na ha. Zaradi dobrega učinka najmanj dve uri po škropljenju ne sme deževati.

  4. MUSTANG 306 SE lahko uporabimo v odmerku 0,5 do 0,6 L/ha v stadiju 4-5 popolnoma razvitih listov koruze.

Za zatiranje ambrozij na zatravljenih nekmetijskih zemljiščih, so registrirani naslednji herbicidi s katerimi se lahko tretira največ 1 krat v eni rastni dobi:

  1. BANVEL 4 S v odmerku 0,5 do 1,0 L/ha; zatiranje je uspešno, ko je plevel visok največ 15 cm, oziroma je v polni vegetaciji.

  2. CALLISTO 480 SC v odmerku 0,25 L/ha; za zatiranje, ko je plevel v fazi 3 do 5 listov; tretiranje z ročno oprtno škropilnico ni dovoljeno.

  3. HARMONY 75 WG v odmerku 20-30 g/ha ob dodatku močila v 0,1% koncentraciji; za zatiranje posameznih gnezd rastlin v odmerku 0,6 g na 10 L vode in dodatkom 10 ml močila.

Navedeni herbicidi so namenjeni za zatiranje ambrozije na zatravljenih nekmetijskih površinah (brežine avtocest; železnice; 1,5 m pas ob regionalnih cestah; urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športne terene ter drugih). Ob tretiranju je potrebno preprečiti zanašanje škropiva na sosednje gojene rastline ter vstop na sveže poškropljene površine. Zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov, se priporoča škropljenje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin.

Več osnovnih informacij je dostopnih na straneh UVHVVR: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/ambrozija/ in Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin.


Datum objave obvestila: 26.06.2014 09:03
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS