63. VARSTVO VINSKE TRTE - 19.07.2012 07:34 - Zaključeno


Obvestilo dne, 19. 7. 2012

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

 

Peronospora in oidij vinske trte

V druga dekadi julija smo le dobili potrebno količino padavin, a žal na posameznih območjih tudi v obliki nalivov in toče. Na območju Celjske in Koroške regije smo v drugi dekadi julija na vinogradniških in sadjarskih lokacijah do zdaj zabeležili od 27,6 mm (Gabernik – Rogaška), 30 mm (Ponikva), 34,8 mm (Bistrica ob Sotli), 59,6 mm (Kasaze), 74,4 mm (Črnova), 83 mm (Braslovče) do 85,4 mm (Žalec) dežja. Velika količina dežja je prav gotovo sprala fungicidno oblogo ter spodbudila ponovno rast mladic. V vinogradih, kjer do zdaj ni bilo težav z obvladovanjem peronospore in so zelena dela dosledno opravljena, nadaljujte z uporabo kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,05 % konc.), Folpan 80 WDG (0,125-0,15 % konc.), Antracol ali Antracol WG 70 v 0,2 % konc., Electis 75 WG (0,18% konc.), Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M – 45 v 0,2 % konc., Mildicut (0,4 % konc.) ali Polyram DF (0,24 % konc.).

Vremenoslovci napovedujejo v zadnji dekadi meseca julija nestanovitno vreme. Zato pazite na razmike med škropljenji, ti naj ne bodo daljši od 10 dni, oziroma naj bodo prilagojeni količini padavin (30 L/m2 dežja spere fungicidno oblogo, škropljenje je potrebno ponoviti)!

V vinogradih, kjer je bujnejša rast in so okužbe s peronosporo prisotne je še vedno smiselno uporabiti najučinkovitejša sredstva, ki smo jih priporočali v obvestilu št. 6. Uporabite lahko tudi pripravka Verita profiler (0,25-0,3% konc.) ali Verita (0,25% konc.).

V vinogradih, kjer okužbe s peronosporo in oidijem niso prisotne lahko v tem času uporabite pripravke, ki delujejo na peronosporo in oidij hkrati kot so: Cabrio Top (0,2 % konc.), Universalis (0,2 % konc.) ali Quadris (0,1 % konc.).

Pripravku Quadris in Verita priporočamo dodati polovični odmerek enega od že naštetih kontaktnih fungicidov.

V posameznih vinogradih najdemo obsežnejše okužbe z oidijem. V primeru nestanovitnega in toplega vremena bodo pogoji za pojav novih okužb ugodni, zato nadaljujte z uporabo najučinkovitejših pripravkov proti oidiju kot so: Nativo 75 WG (0,018 % konc.), Falcon EC 460 (0,03-0,04% koc.), Crystal (0,015-0,02% konc.), Postalon 90 SC (0,10 – 0,125 % konc.), Collis SC (0,03-0,04% konc.), Vivando (0,016% konc.), Talendo (0,025 % konc.), Stroby WG (0,02% konc.) ali uporabite fungicide, ki vsebujejo samo tebukonazol (25%): Folicur EW 250 (0,03% konc.), Orius 25 EW (0,03% konc.), Mystic (0,04 % konc.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha).

Lahko uporabite tudi Topas 100 EC (0,025% konc.), Domark 100 EC (0,025% konc.) ali Karathane Gold 350 EC (0,05 %).

V vinogradih, kjer se je oidij v zadnjih dneh pojavil v večjem obsegu dajte prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov tebukonazol kot so: Falcon EC 460, Nativo 75 WG, Folicur EW 250, Orius 25 EW, Mystic ali Tebusha 25%EW skrajšajte razmik med škropljenjem (5 dni) in povečajte porabo vode.

Sredstvom dodajte še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla v odmerku 3 kg/ha kot so: Cosan, Kumulus DF, Močljivo žveplo, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG.

V primeru toče nemudoma poškropite vinograde s Folpanom 80 WDG ali drugimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet.

Grozdni sukači in ameriški škržatek

Ulovi metuljčkov grozdnih sukačev na feromonskih vabah so še vedno številčni in kontinuirani. V kolikor niste, še vedno lahko opravite škropljenje proti drugemu rodu grozdnih sukačev z insekticidom Reldan 22 EC (1 L/ha), ki ga je dovoljeno uporabljati le 1x v sezoni in v območju 50 m tlorisne širine do meje brega voda 1. in 2. reda ali Pyrinex 25 CS (1 L/ha), za katerega morate upoštevati 100 m varnostni pas od meje brega voda 1. in 2. reda, v nasprotnem primeru je njegova uporaba prepovedana.

Z uporabo pripravka Reldan 22 EC proti grozdnim sukačem boste hkrati zatirali tudi ameriškega škržatka. Prav tako na zmanjšanje populacije ameriškega škržatka vpliva uporaba insekticida Pyrinex 25 SC.

Na opazovanih lokacijah vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice, kje z rumenimi lepljivimi ploščami spremljamo ameriškega škržatka, po 15. juliju beležimo povečanje števila odraslih škržatkov, ki na posameznih lokacijah presegajo prag škodljivosti.

Vinogradnikom, ki z rumenimi lepljivimi ploščami spremljate populacijo ameriškega škržatka ob preseganju praga škodljivosti, več kot 4 osebki/ploščo/teden, svetujemo opraviti škropljenje proti ameriškemu škržatku z učinkovitim pripravkom Actara 22 EC (200 g/ha), ki pa nima delovanja na grozdne sukače. V ekološki pridelavi za zatiranje ameriškega škržatka uporabite pripravke na podlagi naravnega piretrina kot so: Kenyatox verde (800 mL/ha) ali Flora verde (1,6 L/ha). Učinek je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5%.

Pripravke na osnovi piretrina uporabite v hladnejših urah dneva in večkrat v sezoni.

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice zlata trsna rumenica še ni prisotna, vendar z natančnim spremljanjem ameriškega škržatka- prenašalca zlate trsne rumenice, ugotavljamo njegovo prisotnost na celotnem območju. Zato priporočamo, da v kolikor še niste, obesite rumene lepljive plošče, spremljate razvoj in številčnost populacije ter ob preseganju praga škodljivosti ukrepate.

Pred tretiranjem z navedenimi insekticidi je potrebno odstraniti, pokositi ali zmulčiti cvetočo podrast ter dosledno upoštevati preventivne ukrepe za varstvo čebel. Škropljenje opravimo v nočnem času, ko so čebele v panjih oziroma od dve uri po sončnem zahodu, do dve uri pred sončnim vzhodom.

 


Datum objave obvestila: 19.07.2012 07:34
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS