61. VARSTVO VINSKE TRTE - 09.07.2012 15:06 - Zaključeno


Obvestilo dne, 9. 7. 2012

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

 

Peronospora in oidij vinske trte ter siva grozdna plesen

Prva dekada julija je zelo vroča in suha. Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice smo v tem obdobju mestoma zabeležili le lokalne nevihte, ki jih je spremljala tudi toča. Vremenske razmere trenutno ne ustvarjajo pogojev za okužbe s peronosporo. Zato opravite škropljenje v vinogradih, ki ste jih do zdaj uspešno obvarovali pred peronosporo, s kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG v 0,05 % konc., Folpan 80 WDG v 0,125-0,15 % konc., Antracol ali Antracol WG 70 v 0,2 % konc., Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M – 45 v 0,2 % konc. ali Polyram DF v 0,24 % konc. Uporbite lahko tudi pripravke Mildicut (0,4 % konc.), Electis 75 WG (0,18% konc.),Cabrio Top (0,2 % konc.), Universalis (0,2 % konc.) ali Quadris (0,1 % konc.). Slednji trije strobilurinski pripravki delujejo tudi na oidij.

Pripravku Quadris in Verita priporočamo dodati polovični odmerek enega od že naštetih kontaktnih fungicidov.

Pazite na razmike med škropljenji, ti naj še vedno ne bodo daljši od 10 dni. V vinogradih, kjer najdete okužbe s peronosporo na listih ali grozdičih opravite dodatno škropljenje z najučinkovitejšimi pripravki, ki smo jih našteli v obvestilu št. 5 in 6. Uporabite lahko tudi pripravka Verita profiler (0,25-0,3% konc.) ali Verita (0,25% konc.).

Razmer za okužbe z oidijem so v primeru kratkotrajnih ploh in močnih jutranjih ros zelo ugodne. Proti oidiju dodajte učinkovite in zanesljive pripravke kot so: Nativo 75 WG (0,018 % konc.), Falcon EC 460 (0,03-0,04% koc.), Crystal (0,015-0,02% konc.), Postalon 90 SC (0,10 – 0,125 % konc.), Collis SC (0,03-0,04% konc.), Vivando (0,016% konc.), Talendo (0,025 % konc.), Stroby WG (0,02% konc.) ali fungicide, ki vsebujejo samo tebukonazol (25%): Folicur EW 250 (0,03% konc.), Orius 25 EW (0,03% konc.), Mystic (0,04 % konc.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha).

Lahko uporabite tudi Topas 100 EC (0,025% konc.), Domark 100 EC (0,025% konc.) ali Karathane Gold 350 EC (0,05 %).

Sredstvom dodajte še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla v odmerku 3 kg/ha kot so: Cosan, Kumulus DF, Močljivo žveplo, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG.

V kolikor še niste, opravite prvo škropljenje proti sivi grozdni plesni (botritisu). Uporabite enega od botriticidov kot so: Cantus WG (0,1-0,12% konc.), Mythos (0,25% konc.), Pyrus 400 SC (0,2% konc.), Rovral Aquaflo (0,15 %), Switch 62,5 WG (0,1% konc.) ali Teldor SC 500 (0,1-0,15% konc.). Prav tako lahko uporabite pripravek Botector (400g/ha), ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi, od razvojne faze, ko je odpadlo 80 % cvetnih kapic do razvojne faze, ko so jagode zrele.

V primeru toče nemudoma poškropite vinograde s Folpanom 80 WDG ali drugimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet.

Grozdni sukači in ameriški škržatek

Na opazovanih lokacijah vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice so ulovi metuljčkov grozdnih sukačev na feromonskih vabah številčnejši in v porastu. Tisti, ki niste opravili škropljenja proti grozdnim sukačem z enim od pripravkov navedenih v obvestilu št. 7, opravite škropljenje proti grozdnim sukačem v drugi polovici tega tedna do začetka naslednjega tedna, med 11. in 17. julijem. Svetujemo uporabo insekticida Reldan 22 EC (1 L/ha), ki ga je dovoljeno uporabljati le 1x v sezoni in v območju 50 m tlorisne širine do meje brega voda 1. in 2. reda ali Pyrinex 25 CS (1 L/ha), za katerega morate upoštevati 100 m varnostni pas od meje brega voda 1. in 2. reda, v nasprotnem primeru je njegova uporaba prepovedana.

Z uporabo pripravka Reldan 22 EC proti grozdnim sukačem boste hkrati zatirali tudi ameriškega škržatka. Prav tako na zmanjšanje populacije ameriškega škržatka vpliva uporaba insekticida Pyrinex 25 SC.

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice smo našli prvega odraslega škržatka 4. julija. Na opazovanih lokacijah trenutno beležimo največ ličink L4 (41 %) in L5 (25 %) razvojnega stadija, odraslih osebkov pa je izleženih med 5 in 7 %.

Vinogradnikom, ki nimate težav in ne škropite proti drugemu rodu grozdnih sukačev svetujem, da z rumenimi lepljivimi ploščami spremljate populacijo ameriškega škržatka in ob preseganju praga škodljivosti, več kot 4 osebki/ploščo/teden, opravite škropljenje proti ameriškemu škržatku z učinkovitim pripravkom Actara 22 EC (200 g/ha), ki pa nima delovanja na grozdne sukače. V ekološki pridelavi za zatiranje ameriškega škržatka uporabite pripravke na podlagi naravnega piretrina kot so: Kenyatox verde (800 mL/ha) ali Flora verde (1,6 L/ha). Učinek je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5%.

Pripravke na osnovi piretrina uporabite v hladnejših urah dneva in večkrat v sezoni.

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice zlata trsna rumenica še ni prisotna, vendar z natančnim spremljanjem ameriškega škržatka- prenašalca zlate trsne rumenice, ugotavljamo njegovo prisotnost na celotnem območju. Zato priporočamo, da v kolikor še niste, obesite rumene lepljive plošče, spremljate razvoj in številčnost populacije ter ob preseganju praga škodljivosti ukrepate.

Pred tretiranjem z navedenimi insekticidi je potrebno odstraniti, pokositi ali zmulčiti cvetočo podrast ter dosledno upoštevati preventivne ukrepe za varstvo čebel. Škropljenje opravimo v nočnem času, ko so čebele v panjih oziroma od dve uri po sončnem zahodu, do dve uri pred sončnim vzhodom.


Datum objave obvestila: 09.07.2012 15:06
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS