39. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 28.04.2004 10:00 - Poslano


Deževno vreme v obdobju cvetenja košèièarjev je povzroèilo številne okužbe cvetov s cvetno monilijo, ki se kažejo v obliki sušenja cvetov in poganjkov. Gliva se s cvetov in manjših poganjkov širi v notranjost veèjih vej, kar povzroèa njihovo odmiranje. Moène okužbe lahko povzroèijo propad celega drevesa. Gojiteljem košèièarjev svetujemo èimprejšnje izrezovanje okuženih delov rastlin. Kjer košèièarji še cvetijo pa svetujemo pred padavinami škropljenje v cvet z enim izmed pripravkov, kot je teldor, bavistin, oktave, pinulin ali podoben. Rastline lahko pred okužbami zavarujete tudi tako, da jih prekrijete s folijo, s èimer prepreèite moèenje cvetov in okužbe z glivo.


Datum objave obvestila: 28.04.2004 10:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS