52. VARSTVO HMELJA - 12.06.2020 06:04 - Zaključeno


RAST IN RAZVOJ HMELJA

V prvi dekadi junija ponovno beležimo nadpovprečno količino padavin primerjalno s tridesetletnim povprečjem. Na agro meteorološki postaji v Latkovi vasi smo tako skupno zabeležili 47 mm padavin, kar za 6 mm več od dolgoletnega povprečja za to obdobje. Omenjena količina padavin je ponovno nekoliko pokrila primanjkljaj padavin za celotno letošnjo rastno dobo. Zadnja dekada maja ter začetek junija negativno odstopata v povprečnih dnevnih temperaturah, saj je bilo v zadnji dekadi maja za 1,9°C, v juniju pa za 1°C hladneje od dolgoletnega povprečja. Omenjene nizke temperature so nekoliko upočasnile rast in razvoj hmelja. Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za celotno Slovenijo na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1. V grafu so prikazane povprečne višine treh sort primerjalno z dolgoletnim povprečjem. Bistveno odstopanje beležimo pri Aurori, ki so v povprečju visoke 5,4 m in so za slab meter višje od dolgoletnega povprečja prav tako tudi Savinjski golding, ki je v povprečju visok 4,6 m in odstopa za 0,6 m. Celeia je v povprečju visoka 4,9 m in v višini ne odstopa od dolgoletnega povprečja. Pri Savinjskem goldingu beležimo razvojno fazo BBCH 36 (Poganjki dosežejo dolžino 60% višine žičnice), Aurore so v povprečju v razvojni fazi BBCH 37 do 38 kar pomeni, da poganjki dosežejo dolžino 70% višine žičnice do vrha žičnic in Celeie v razvojni fazi BBCH 37 (Poganjki dosežejo dolžino 70% višine žičnice).

 

VARSTVO HMELJA

 

Hmeljeva peronospora

Iz ulova spor je razvidno, da so spore prisotne na vseh lokacijah na večini tudi nad kritično mejo z izjemo lokacije Breg pri Polzeli.Trenutno so ugodni vremenski pogoji za razvoj hmeljeve pernospore prav tako tudi ob dejstvu, da so spore prisotne na vseh lokacijah je nevarnost razvoja le te velika. Svetujemo vam, da pri škropljenju proti ušem preventivno dodate enega od kontaktnih fungicidov. V tem času bi dali prednost pripravku Folpan 80 WDG v odmerku 1,87 kg/ha ( do BBCH 37) oz. 2,8 kg/ha (BBCH 37-55) odvisno od razvojne faze hmelja. Pri pregledih hmeljišč še vedno opazimo nasade v katerih so prisotni kuštravci. V takšnih nasadih ter prav tako v nasadih občutljivih sort kjer na listih že opazite pege, svetujemo uporabo pripravka Alliete Flash, ki ga v tem času uporabite v odmerku med 4 in 5 kg/ha, odvisno od razvojne faze in bujnosti nasada. Na voljo je tudi pripravek Revus v odmerku 1 l/ha, ki pa ga lahko uporabite samo 2 krat letno. Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Folpanu 80 WDG 30 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), pri pripravku Alliete Flash 15 m 1 red in 5 m vode 2 reda. S škropljenem hmeljišč ne smete odlašati prav tako je potrebno škropljenje ponovit v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.

 

Hmeljeva listna uš

 

Obveščamo vas, da je prelet krilatih uši na hmelj končan. Dolžina preleta v letošnjem letu je bila 38 dni, kar je manj kot znaša dolgoletno povprečje, ki je 41 dni. Intenziteta preleta v primerjavi z lanskim letom izredno velika, najvišja v zadnjih 5 letih. Tako so uši prisotne v večini hmeljiščih. V večini hmeljišč je prag presežen, ko na listu najdemo več kot 200 uši ali je na vsakem listu na različnih višinah hmelja prisotnih do 50 uši, kar jih zlahka najdemo na zgornjih listih (1.-3. indernodij od zgoraj navzdol).

Tako vas obveščamo, da kolikor vam dopuščajo razmere v nasadu, nemudoma uporabite za zatiranje hmeljeve listne uši enega od sistemičnih insekticidov in sicer Teppeki (a.s. flonikamid) v odmerku 0,18 kg/ha ali Movento SC 100. Ker ima Movento delovanje tudi na hmeljevo pršico, ga je potrebno uporabiti v najvišjem odmerku in sicer 1,5 l/ha.

Po aplikaciji z Moventom SC 100 bodo na listih še prisotne uši/pršice, ki pa se prenehajo prehranjevati, končen učinek delovanja omenjenega sredstva bo viden šele v 5-7 dni po aplikaciji. Pri uporabi sredstev dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer so navedeni odmiki oziroma varnostni pasovi od voda 1. in drugega reda. Pri uporabi pripravkov Teppeki in Movento SC 100 morate upoštevati odmik od voda 1. reda 15 metrov, 2. reda pa 5 m; insekticid Chess 50 WG pa smete uporabiti v hmeljiščih, ki so od voda 1. in 2. reda odmaknjena vsaj 30 metrov.

OPOZORILO: Glede na tehnične lastnosti Moventa SC 100 proizvajalec svetuje, da ga uporabite samostojno, namreč nekateri pripravki lahko delovanje oziroma pretok Moventa upočasnijo. Zato vam svetujemo, da če je le mogoče, Movento SC 100 uporabite samostojno, v skrajnem primeru pa poleg porabite zgolj en fungicid (npr. za zatiranje hmeljeve peronospore). Odsvetujemo vam dodajanje ostalih pripravkov npr. za koruzno veščo ali morebiti foliarnih gnojil.

 

Priporočamo vam, da v letošnjem letu uporabite insekticid z drugo aktivno snovjo kot ste ga uporabili v lanskem letu, da kolobarite med sredstvi in s tem preprečili prehiter nastanek odpornosti oziroma rezistence. Opozorimo vas naj, da pred uporabo insekticidov okrog hmeljišč zmulčite oziroma pokosite cvetočo podrast.

 

Hmeljeva pršica

 

Hmeljevo pršico najdemo v večini hmeljiščih na različnih višinah v odvisnosti od lege, lastnosti tal, ipd. V nekaterih hmeljiščih je njena populacija velika, saj so že vidne prve poškodbe na listih, v nekaterih pa potrebujemo precej časa, da jo najdemo. Zato vam svetujemo, da svoja hmeljišča natančno pregledate in ugotovite dejansko stanje populacije pršice.

Če boste za zatiranje hmeljeve listne uši uporabili pripravek Movento CS 100 v odmerku 1,5 l/ha, ima delovanje tudi na pršico in ni potrebno dodajati poleg še akaricida. V ostalih hmeljiščih, kjer ne boste uporabili Moventa za zatiranje hmeljeve listne uši in imate prisotno pršico, vam svetujemo uporabo enega izmed dovoljenih akaricidov: Vertimec Pro, Nissorun 10 WP, Kanemite SC. V tem času bi dali prednost pripravku na osnovi a.s. abamektin (Vertimec PRO- 1,25 l/ha) ali Nissorun-u 10 WP (1,5 kg/ha). Pripravek Kanemite SC bi uporabili pri kasnejši aplikaciji, namreč njegova uporaba je dovoljena samo 1-krat letno.

 

Dovoljenje za uporabo v hmelju ima tudi a.s. milbemektin, ki jo vsebujeta pripravka Milbeknock in Koromite. Opozorimo vas naj, da a.s. milbemektin še vedno nima znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato je njuna uporaba omejena. Pred uporabo akaricida Milbeknock ali Koromite se morate obvezno posvetovati s svojim kupcem hmelja!

 

O vseh dilemah in nejasnostih glede pršice se lahko obrnite na Inštitut, na Oddelek za varstvo rastlin, kamor lahko vsak dan do 8. ure zjutraj prinesete v pregled tudi liste hmelja, ki jih boste nabrali v svojih hmeljiščih. Listi naj predstavljajo povprečen vzorec, nabran na različnih mestih v hmeljišču in na različnih višinah hmelja.

 

Koruzna vešča

 

Let metuljev koruzne vešče 1. generacije se je letos pričel v začetku maja (5. maj). Letošnja populacija koruzne vešče na svetlobni vabi, tako v Žalcu kot na Rojah pri Žalcu, je v primerjavi z lanskim letom manjša, maksimalno število ulovljenih vešča na vabo na noč je bilo do sedaj med 5 in 14 . Zaradi relativno hladnega in deževnega obdobja se je razvoj koruzne vešče malo ustavil, tako da še nismo našli izleglih gosenic, ki bi se zavrtale v stebla. Tako vam zaenkrat ne priporočamo uporabe kontaktnega insekticida

Agree WG (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s Bacillus thuringhiensis var. kurstaki. Enega izmed teh dveh pripravkov boste v hmeljiščih, kjer imate težave s koruzno veščo uporabili pri naslednjih aplikacijah, za kar vas bomo opozorili.


Datum objave obvestila: 12.06.2020 06:04
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS