22. VARSTVO VINSKE TRTE - 08.04.2020 11:55 - Zaključeno


Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte vstopa v fenološko fazo odganjanja oz. nabrekanja brsta BBCH 01 – 02. Sorte, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Beli Pinot..) pa so že v fazi konca nabrekanja brsta BBCH 03, sledijo sorte Modra frankinja, Renski rizling, Rumeni muškat Sauvignon BBCH 01 - 02. V razvoju najbolj zaostajajo sorte kot so Laški rizling, Šipon, Žametna črnina, ki so še v fenološki fazi mirovanja.

Trsna kodravost ali akarinoza in erinoza

V vinogradih pogosto zasledimo pojav trsne kodravosti ali akarinozo, ki jo povzroča pršica trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis) ali erinozo, ki jo povzroča trsna listna pršica šiškarica (Colomerus vitis).

Na posameznih lokacijah smo v lanskem in preteklih letih pogosteje zasledili močnejši pojav trsne kodravosti ali akarinoze. Zato priporočamo, da v vinogradih, kjer ste imeli v preteklem letu težave z akarinozo ali erinozo za zmanjšanje populacije omenjenih pršic, uporabite pripravke na osnovi žvepla. Optimalen čas škropljenja s pripravki na osnovi žvepla je v fenološki fazi od stadija volne do odpiranja brsta – konice zelenih poganjkov jasno vidne (BBCH 05-08). Škropljenje opravite pri dovolj visoki temperaturi zraka in stabilnem vremenu –brez padavin, saj pripravki na osnovi žvepla učinkovito delujejo pri temperaturi nad 15 °C!

Uporabite lahko naslednje pripravke: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Vindex 80 WG ali Thiovit Jet, v odmerku 3 do 8 kg/ha.

Škropljenje priporočamo opraviti tudi v vseh tistih vinogradih, kjer ste v preteklih letih zasledili pojav Grapevine Pinot gris virusa – GPGV virusa, saj je pršica šiškarica (Colomerus vitis) dokazana kot prenašalka tega virusa. Bolezenska znamenja so podobna napadu akarinoze in jih v našem vinorodnem okolišu opažamo predvsem na sortah Modri pinot, Sivi pinot ter Traminec.

Pripravki na osnovi žvepla prav tako zmanjšujejo okužbe črne pegavosti vinske trte in posredno delujejo tudi na oidij vinske trte.

Za zatiranje akarinoze in erinoze se lahko odločite tudi kasneje, v fenološki fazi D - E (BBCH 11-13) oziroma, ko so mladice dolge 2 do 5 cm. Škropljenje opravite s pripravkom Vertimec pro (1L/ha).

Opozorilo: Pripravek Vertimec pro je nevaren za čebele, zato je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

V vinogradih, kjer ste v lanskem vinogradih opazili povečan pojav rdeče sadne pršice (Panonycus ulmi) ali gabrove pršice(Eotetranychus carpini) svetujemo, da v fenološki fazi konec nabrekanja brsta vendar, ko še ti niso zeleni (BBCH 03), opravite škropljenje s pripravkom Red fox, v odmerku 15 L/ha. Pripravek se v odmerku 25-30 L/ha uporablja tudi za delno zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte. Pripravek je kombinacija parafinskega olja in bakrovega oksida.

Občasni škodljivci vinske trte

V času odganjanja vinske trte obstaja možnost pojava škodljivih vrst gosenic sovk in zemljemerke, ki izjedajo napeta očesa in komaj odgnale mladice, kasneje pa se hranijo z listi.

Gosenice so najbolj aktivne v nočnem času. Zato v nočnem času (po 22:00 uri) redno pregledujte vinograde. Preglede usmerite predvsem v tiste sorte, ki prve odganjajo. Še posebej bodite pozorni v vinogradih, kjer ste v preteklih letih že utrpeli škodo. Ob pojavu prvih poškodb svetujemo ročno odstranjevanje gosenic, ki se mora ob velikem pojavu gosenic izvajati vsak dan.


Datum objave obvestila: 08.04.2020 11:55
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS