73. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV – drugo zatiranje ameriškega škržatka - 15.07.2019 13:52 - Zaključeno


Vinska trta je sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 79 (večina jagod se med seboj dotika).

 

Sedaj je čas za drugo zatiranje AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA (Scaphoideus titanus Ball.) - prenašalca zlate trsne rumenice, ki ga trenutno najdemo v stadiju ličinke L4 in L5. Opozarjamo vas, da je sedaj tudi zadnji čas, da se izobesijo rumene lepljive plošče z namenom ugotavljanja prisotnosti odraslih osebkov ameriškega škržatka v vinogradih.

 

V vinogradih za pridelavo grozdja, ter na brajdah in ohišnicah, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi, ki zajemajo območje celotne Štajerske in Prekmurja), kjer za prvo zatiranje ni bil uporabljen pripravek Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, je v času med 15. in 24. julijem potrebno opraviti drugo tretiranje zoper ameriškega škržatka. Uporabiti je mogoče tudi pripravek Mospilan 20 SG (0,375 kg/ha) ali Sivanto prime (0,5 L/ha) (delujeta samo na ameriškega škržatka) ali kontaktna insekticida: Reldan 22 EC ali Pyrinex M 22 v odmerku 1 L/ha (uporaba dovoljena le enkrat letno - v kolikor še ni bil uporabljen), ki pa delujeta hkrati na ameriškega škržatka in grozdne sukače, katerih termin zatiranja s kontaktnimi insekticidi sovpada z drugim terminom zatiranja ameriškega škržatka.

 

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti 2 - 3 tretiranja s pripravki na podlagi piretrina: Flora verde ali Biotip floral, razen če po drugem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni potrebno ponoviti. Če je potrebno, opravimo tretje tretiranje 7 do 10 dni po drugem tretiranju.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve škropljenji ameriškega škržatka. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je potrebno škropljenje ponoviti. Obenem morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra.

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe

Pripravek

Aktivna snov

Odmerek

Število dovoljenih

tretiranj/leto

Karenca

(št. dni)

Mospilan 20 SG1

acetamiprid

0,375 kg/ha

eno

42

Sivanto prime

flupiradifuron

0,5 l/ha

eno

14

Reldan 22 EC

klorpirifos-metil

1,0 l/ha

eno2

21

Pyrinex M22

klorpirifos-metil

1,0 l/ha

eno2

21

Daskor 440

cipermetrin,

klorpirifos-metil

0,5 l/ha

eno

21

Decis 2,5 EC5

deltametrin

0,5 l/ha

eno3

dve4

14

Decis5

deltametrin

0,5 l/ha

eno3

dve4

14

Flora verde

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

Biotip floral

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

Steward

indoksakarb

150 g/ha

dve

10

1 sredstvo Mospilan 20 SG nima redne registracije in ima v letu 2019 dovoljenje za nujne primere za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih

z aktivno snovjo na podlagi klorpirifos-metila lahko tretiramo le 1-krat, kar pomeni, da lahko v isti rastni sezoni uporabimo le 1-krat ali Pyrinex M22 ali Reldan 22 EC ali Daskor 440.

3 v vinogradih za pridelavo grozdja

4 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

s pripravkoma Decis 2,5 EC in Decis se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le po cvetenju, v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom

Opozorilo: pripravek DASKOR 440 nima dovoljenja za uporabo v trsnicah in matičnjakih.

Opozorilo: pripravek ACTARA 25 WG v letu 2019 nima več dovoljenja za zatiranje ameriškega škržatka!

 

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravite šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Škropljenje opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).

 

Grozdni sukači

 

Ulovi metuljčkov drugega rodu grozdnih sukačev na feromonskih vabah so se na večini spremljanih lokacij povečali. Za njihovo zatiranje v tem času priporočamo uporabo pripravka Reldan 22 EC (1,0 L/ha) ali Pyrinex M22 (1,0 L/ha) ali Vertimec pro (0,75 L/ha) ali Daskor 440 (0,5 L/ha).

Mogoče je še tudi uporabiti enega izmed pripravkov na osnovi Bacillus thuringiensis, kot so: Agree WG (1 kg/ha) ali Delfin WG (0,75 kg/ha) ali Lepinox plus (1 kg/ha).

 

 

Peronospora vinske trte

 

Nevarnost okužb s peronosporo vinske trte še ni minila. Bolezen se sedaj pojavlja predvsem na zalistnikih in na novo zrastlih listih ter na grozdih. Pogoste lokalne padavine pa omogočajo začetek novih primarnih okužb. Za naslednja škropljenja priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha) ali Alleato 80 WG (2,5 kg/ha) ali Alleato duo (4 kg/ha) ali Ampexio (0,5 kg/ha) ali Curzate M 72,5 WG (2,3 kg/ha) ali Cymbal (0,25 kg/ha) ali Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha) ali Emendo F (1,5 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha) ali Equation pro (0,4 kg/ha) ali Folpan Gold (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2,5 kg/ha) ali Forum MZ WG (2,5 kg/ha) ali Forum star (1,6 kg/ha) ali Gett (2,5 kg/ha) ali Mikal Flash (4 kg/ha) ali Mikal premium F (3 kg/ha) ali Momentum F (4 kg/ha) ali Momentum trio (3kg/ha) ali Moximate 725 WG oz. WP (2,5 kg/ha) ali Moximate plus (2,5 kg/ha) ali Nautile DG (2,4 kg/ha) ali Orvego (0,8 L/ha) ali Pergado F (3 kg/ha) ali Pergado D (1,4 L/ha) ali Pergado MZ (2,5 kg/ha) ali Reboot (0,4 kg/ha) ali Revus (0,6 l/ha) ali Ridomil gold MZ Pepite (2,5 kg/ha) ali Sfinga Extra WDG (1,5-2 kg/ha) ali Tanos 50 WG (0,4 kg/ha) ali Twingo (3 kg/ha) ali Valis F (1,5 kg/ha). Presledki med škropljenji pa naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.

 

Uporabiti je mogoče tudi pripravke LBG-01F34 ali Soriale LX v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb) ali Delan pro v odmerku 3 L/ha.

 

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: Daimyo F (2,5 L/ha) ali Mildicut (4 L/ha) ali Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha).

 

Pripravkom Alleato 80 WG, Cymbal, Equation pro, Profiler in Revus priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

 

Oidij vinske trte

 

Za preprečitev okužbe z oidijem vinske trte priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Baltazar (0,4 L/ha) ali Collis SC (0,4 l/ha) ali Crystal (0,2 l/ha) ali Custodia (0,7 L/ha) ali Domark 100 EC (0,3 L/ha) ali Dynali (0,65 l/ha) ali Falcon EC 460 (0,4 L/ha) ali Folicur EW 250 (0,4 L/ha) ali Karathane Gold 350 EC (0,6 l/ha) ali Kusabi 300 SC (0,3 L/ha) ali Mavita (0,2 l/ha) ali Misha 20 EW (0,23 l/ha) ali Mystic 250 EC (0,4 l/ha) ali Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Orius 25 EW (0,4 l/ha) ali Postalon 90 SC (1 do 1,25 l/ha) ali Score 250 EC (0,2 L/ha) ali Sercadis (0,15 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 l/ha) ali Systhane 20 EW (0,14 L/ha) ali Talendo (0,25 l/ha) ali Talendo extra (0,2-0,4 l/ha) ali Tebusha 25% EW (0,4 L/ha) ali Topas 100 EC (0,3 l/ha) ali Topaze (0,3 l/ha) ali Topsin-M (1,6 kg/ha) ali Vitisan (9 kg/ha) ali Vivando (0,2 l/ha).

 

Lahko uporabite tudi pripravka Cabrio top (2,0 kg/ha) ali Universalis (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

 

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali Pol-Sulphur 800 SC (4,0 L/ha) ali Symbiotica fito – granulirano žveplo (4,0 kg/ha) ali Cosinus oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

 

 

 

 

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal flash, Mikal premium F in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

 

 

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 15.07.2019 13:52
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MATKO Boštjan
Pripravil: Boštjan Matko
Seznam registriranih FFS