42. VARSTVO HMELJA - 04.06.2019 08:24 - Zaključeno


 

Hmeljeva peronospora – primarna okužba

 

Opozorimo naj vas na močan pojav kuštravce saj je obdobje hladnega in deževnega vremena, ki ga beležimo v zadnjih dveh tednih ugodno vplivalo na razvoj le teh. Kuštravci so prisotni na vseh sortah, v večjem obsegu še posebej pri občutljivih sortah kot so Savinjski golding, Bobek, Celeia in Dana ter novi sorti Styrian Wolf ter Styrian Gold. Svetujemo vam, da natančno pregledate hmeljišča in povsod tam, kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, nemudoma poškropite hmeljišča. Na voljo imate pripravke na osnovi a.s. Al – fosetil (Aliette, Aliette flash, Aliette WG), ki jih v tem času priporočamo s foliarno aplikacijo v 0,25 % koncentraciji pri porabi vode 300 do 400 l/ha na meter višine hmelja. Maksimalni odmerek omenjenih pripravkov lahko znaša največ 2 kg/ha. Aplikacijo ponovimo v razmiku 7-10 dni.

Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega pomena, zato bodite pozorni in po potrebi tudi ukrepajte!

 

Hmeljev bolhač

 

Hmeljev bolhač je prisoten v večini hmeljišč, vendar zaradi relativno neugodnih vremenskih razmer (hladno in deževno vreme) onemogoča njegovo prerazmnožitev. Za hmeljevega bolhača so še posebno privlačna hmeljišča, ki ležijo ob robovih gozdov, prvoletni nasadi hmelja; zelo rad pa se zadržuje na hmelju, sorti Savinjski golding in Bobek. Upajmo, da bodo pogoji ugodni za hitro rast hmelja in da bo hmelj kot temu rečemo »ušel« hmeljevemu bolhaču, ki posledično na večjih rastlinah hmelja ne povzroča velike škode.

Svetujemo vam, da ob rednih pregledih v svojih hmeljiščih spremljate populacijo bolhača in po potrebi ustrezno ukrepate v skladu s seznamom FFS, kjer sta za hmeljevega bolhača na razpolago kontaktna insekticida z a.s. lambda-cihalotrin in sicer Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %, ter Karis 10 CS, ki ga uporabite v 0,005 % koncentraciji.

 

Hmeljeva listna uš

 

Letos smo na hmelju v Žalcu prvo krilato uš našli 8. maja, kar je za približno 14 dni kasneje kot je dolgoletno povprečje. Glede na podatke štetja zimskih jajčec hmeljeve listne uši na zimskem gostitelju, domači češplji, kjer smo v povprečju našli 0,25 odloženih jajčec/100 brstov, letos ne pričakujemo velikega preleta uši. V zadnjih dneh smo našli v poprečju do 3,5 krilatih uši/rastlino/dan. Prve krilate uši že najdemo tudi v hmeljiščih. V hmeljiščih bodite v naslednjih tednih pozorni na morebitno prerazmnožitev uši, še posebej ob robovih hmeljišč (specifične mikrolokacije kot so hmeljišča ob robu gozda, ipd.). Ko bo primeren čas za morebitno ukrepanje zoper uši vas bomo pravočasno obvestili. Sedaj vas le opozarjamo, da glede na dejstvo, da v letošnjem letu ne smete več uporabljati a.s. imidakloprid, imate na razpolago a.s. pimetrozin (Chess 50 WG), flonikamid (Teppeki) in spirotetramat (Movento SC 100). Obvezno je potrebno med navedenimi aktivnimi snovmi kolobariti, kar pomeni, da če ste v lanskem letu uporabili npr. pripravek Movento, vam ga letos odsvetujemo, namreč z uporabo istih pripravkov več let zapovrstjo spodbujamo odpornost (rezistenco). Glede na dejstvo, da nimamo na razpolago veliko aktivnih snovi z različnim načinom delovanja, novih aktivnih snovi pa tudi ni na vidiku, je potrebno z obstoječimi preudarno ravnati.

 

Koruzna vešča

 

V drugi dekadi meseca maja smo pričeli s spremljanjem koruzne vešče s svetlobno vabo in sicer na dveh, že znanih lokacijah, IHPS Žalec in Roje pri Žalcu. Prve metulje smo ulovili 20. maja. Do sedaj smo v Žalcu ulovili do 6 metulje/noč, na Rojah do 8 metuljev/noč. Potrebno pa je poudariti, da je let metuljev zaradi vremenskih razmer, relativno hladnega vremena, pogostega dežja in vetra, manjši kot v preteklih letih v enakem obdobju. Ob pojavu prvih gosenic in ukrepanju zoper koruzne vešče vas bomo pravočasno obvestili. Na splošno je koruzna vešča v naravi v 97 % deležu v fazi gosenic L5 (zadnja faza) in cca. 3 % bub, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da gre za začetek leta metuljev prve generacije, ki bo trajal več kot mesec dni.

 

Hmeljeva pršica

 

Hmeljevo pršico smo v nekaterih hmeljiščih, predvsem na lahkih in peščenih tleh, našli v prejšnjem tednu (20. maja). V prvo letnih nasadih je mestoma na spodnjih listih že mogoče opaziti vidne poškodbe. Opozarjamo vas, da morate ob pregledih vaših hmeljišč biti pozorni tudi na pršico, da pravočasno ugotovite njeno populacijo, kar je osnova za uspešno zatiranje.


Datum objave obvestila: 04.06.2019 08:24
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS