35. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V ŽITIH - 11.04.2019 11:55 - Zaključeno


REGISTRIRANI HERBICIDI ZA UPORABO V ŽITIH 2019 – 9. 4. 2019

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

ČAS UPORABE

UPORABA NA

DELUJE PROTI / NA

OPOMBE

 

 

 

ALLIANCE

Diflufenikan 60%

+ metsulfuron-metil 6%

100 g/ha

Jeseni: ko je 1. list prodrl skozi koleoptilo do konca razraščanja

Ozimna pšenica, ozimni ječmen, ozimna rž, tritikala

100 g/ha

Spomladi: od 3. lista do konca razraščanja

Jari ječmen, jara pšenica

Zatira širokolistne plevele.

Vijolica, jetičnik, mrtva kopriva, kamilica, njivska spominčica, poljski mak, rosnica, zebrat, navadna zvezdica, njivski mošnjak, navadna ogrščica, krvomočnica, plezajoča lakota, modri glavinec, navadni srakoperec

Tretiranje v brezvetrju.

 

 

ARRAT

Dikamba 50%

+ tritosulfuron 25%

0,2 kg/ha + močilo

(DASH-0,5l/ha)

Od 3. lista do konca razraščanja

Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen

Enoletni in večletni širokolistni plevel

Srhkodlakavi ščir, navadni plešec, metlike, plezajoča lakota, dresni, navadna zvezdica, njivska gorjušica, bela gorjušica, perzijski jetičnik, bržunasti oslez

 

Ne smemo uporabljati v posevkih, ki so namenjena pridelavi semen

 

 

AXIAL ONE

Florasulam 0,5% + pinoksaden 4,5%

1 l/ha

Ko so 3 listi razgrnjeni do faze, ko je viden zastavičar

Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen

 

Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli

Plezajoča lakota, kamilica, nav. plešec, nav. zvezdica, njivska spominčica, poljski mak, nav. srakoperec, ljuljka, gluhi(divji) oves, lisičji rep

Preprečiti je treba zanašanje škropilne brozge na sosednje posevke

AXIAL

pinoksaden 5%

0,6 – 1,2 l/ha

Od treh listov do pojava zastavičarja (BBCH13-39),

Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jari ječmen

Enoletni ozkolistni pleveli: gluhi oves, navadni srakoperec, ljulke, njivski lisičji rep,

plevel naj bo v razvojni fazi 1-6 listov.

BASAGRAN, BASAGRAN 480

Bentazon 48%

2 l/ha

V fazi od razraščanja do začetka kolenčenja

BBCH 12 - 13

Pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala

Zatira širokolistne plevele.

Njivska pasja kamilica, nav. plešec, ščavjelistna dresen, metlika, pasje zelišče, njivska redkev, njivski mošnjak, kamilica, bela gorjušica

Na plevel deluje v zgodnjih razvojnih fazah

BIATHLON 4D

florasulam 5,4%

+ tritosulfuron 71,4%

70 g/ha (za boljše delovanje lahko dodamo močilo)

Ko so 3 listi razgrnjeni do faze, ko je viden zastavičar

BBCH 13 - 39

Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen, rž, tritikala, oves, pira

Zatira širokolistne plevele.

Plezajoča lakota, pasja kamilica, kamilica, oljna ogrščica, nav. plešec, njivska redkev, njivski mošnjak, njivska gorjušica, modri glavinec, njivska spominčica, srhkodlakavi ščir, nav. ambrozija, nav. konoplja, nav. zebrat, nav. zvezdica, grašice, njivski slak

Sredstva se ne sme nanašati na oslabljene rastline.

Tal se ne sme obdelovati 1 teden pred in po tretiranju

 

 

BOUDHA

 

metsulfuron metil 25%

+ tribenuron-metil 25%

 

 

20 g/ha

Za ozimine spomladi od začetka razraščanja ter najpozneje do začetka pojava zastavičarja

Za jarine od 2. lista do začetka pojava zastavičarja

ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni tritikali in ozimni rži

- za majše uporabe v jarem in ozimnem ovsu

Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela. Sredstvo učinkovito zatira naslednje širokolistne plevelne vrste: navadni plešec, žabji koprc, škrlatnordeča mrtva kopriva, poljski mak, navadna zvezdica in njivska vijolica.

Sredstvo zmanjšuje zapleveljenosti z naslednjima plevelnima vrstama: bela metlika in navadni slakovec

Kolobarne omejitve !

 

 

DUPLOSAN KV

 

 

Mekoprop-P 60%

 

2 l/ha

Od razraščanja do kolenčenja

BBCH 13 - 31

Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen

Zatira širokolistne šlevele: nav. plešec, nav. zvezdica, gorjušice, jetičniki, plezajoča lakota, njivska redkev, poljski mak, njivska spominčica, njivska zlatica

Zadovoljivo zatira: metlike, osat, njivski slak, plotni slak, modri glavinec, kamilice, nav. slakovec, njivska mrtva kopriva, dresni

Semenski plevel je najbolj občutljiv v obdobju bujne rasti, koreninski pa mora biti večji.

 

FLAME

tribenuron-metil 50%

30 g/ha

Od 3. lista do

faze zastavičarja /zravnanea listna ploskev

(BBCH 13 -39)

Ozimna

Pšenica, oz. in jari ječmen

Zatira širokolistne plevele: navadna zvezdica do višine 15 cm, ternavadni repnjakovec , samonikla oljna ogrščica,

poljski mak, nedišeča, njivska spominčica in njivska gorjušica. Sredstvo zmanjšuje zapleveljenosti s škrlatno rdečo koprivo in navadnim plešecem.

Učinkuje do faze, ko imajo pleveli razvitih 6 listov.

U 46 M-FLUID

MCPA-DMA-94,3%

1l/ha

Od 3. stranskih poganjkov do

faze zastavičarja /vidna listna nožnica (BBCH 23 - 39)

Ozimna in jara

Pšenica, ječmen, rž, tritikala

Zatira širokolistne plevele.

Sredstvo dobro zatira: navadni plešec , njivski slak ,užitno rukvico , preslico ,navadno rosnico ,krvomočnico ,ločje, njivsko mrtvo koprivo , lucerno in koprivo .

Sredstvo zaviralno deluje na: poljski mak , trpotec, zlatico, jetičnik

 

 

 

 

 

ERGON

 

metsulfuron-metil 6,8% + tifensulfuron-metil 68,2%

70 g/ha

2 razvita lista pšenice do faze zastavičarja

ozimna pšenica

60 g/ha

Pšenica od 2 listov, ječmen od 3 listov do začetka pojava zastavičarja

 

jara pšenica, jari ječmen

Enoletni in večletni širokolistni pleveli (dobro delovanje, ko je plevel v fazi 2-6 listov)

Nav. ogrščica, nav. plešec, nav. slakovec, bela metlika, nav. zebrat, mrtva kopriva, kamilice, poljski mak, ptičja in breskovolistna dresen, njivska gorjušica, nav. zvezdica, perzijski jetičnik

 

Ne na durum pšenicah. Priporočeno tretiranje v brezvetrju in v večernih urah

Kolobarne omejitve !

 

GRANSTAR SUPER 50 SX

tifensulfuron-metil 25% + tribenuron-metil 25%

60 g/ha

Od faze 7 listov do faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

Ozimni: pšenica, ječmen, rž, tritikala

Jara: pšenica, ječmen, oves

 

Zatira širokolistne plevele.

Bela metlika, nav. slakovec, njivska vijolica, nav. zvezdica

Zmanjšuje zapleveljenost: njivska spominčica, navadna loboda

Omejeno deluje na plezajočo lakoto.

Sredstva se ne sme uporabljati, ko je posevek v stresu.

 

 

GRODYL

 

Amidosulfuron 75%

40 g/ha

Od faze 3 listov do začetka pojavljanja zastavičarja

Pšenica, ječmen, oves, rž, pira, tritikala

Navadni ščir, plezajočo lakoto, njivsko gorjušico, nav. slakovec, kamilice, nav. plešec, njivsko spominčico, topolistno in kodrastolistno kislico

Slabše deluje na škrlatno rdečo mrtvo koprivo, njivsko vijolico, perzijski jetičnik, pasje zelišče, metlike, nav. rosnico

 

Za boljše delovanje dodamo močilo

 

HUSSAR OD

 

Jodosulfuron 10%

 

0,1 l/ha

V ozimni: od začetka razraščanja do razvoja zgornjega lista

V jari: od 3. lista do konca razraščanja

Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, rž, tritikala

Ozkolistni plevel: orjaška šopulja, nav. srakoperec, ljuljka, čužka, enoletna latovka, nav. latovka, ….

Širokolistni pleveli: srhkodlakavi ščir, prava kamilica, loboda, nav. plešec, modri glavinec, bela metlika, njivski osat, zebrat, plezajoča lakota, mrtva kopriva, njivska spominčica, poljski mak, njivska redkev, njivska gorjušica, nav. zvezdica, detelja,…

Najboljše rezultate doseže, ko je ozkolistni plevel v fazi 2 listov do konca razraščanja in ko je širokolistni plevel v fazi 2-6 listov

 

HUSSAR PLUS

 

jodosulfuron 5%

+ mezosulfuron 0,75%

0,2 l/ha

Od 3 razvitih listov do takrat, ko je 2 kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

Ozimna: pšenica, rž, tritikala

Navadni srakoperec, ljuljka, enoletna latovka, ogrščica, nav. plešec, plezajoča lakota, naceplejnolistna krvomočnica, prava kamilica, njivska spominčica, poljski mak, nav. zvezdica

0,15 l/ha

Od 3 razvitih listov do konca kolenčenja

Jara: pšenica ječmen

Gluhi oves, ogrščica, nav. plešec, bela metlika, mrtva kopriva, prava kamilica, njivska spominčica, ptičja dresen, nav. zvezdica, njivski mošnjak, perzijski jetičnik, njivska vijolica

S sredstvom lahko tretiramo le ob uporabi traktorske škropilnice.

Ozimna žita se lahko tretira le v spomladanskem času

MEZZO

 

 

ALLY SX

FINY

Metsulfuron-metil 20%

20-30 g/ha

 

 

30 g/ha

Ko imajo žita vsaj 2 lista oz. ječmen vsaj 3 liste pa do faze razvijanja zastavičarja

Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, tritikala in oves

pira

Enoletni in večletni širokolistni plevel

Sredstvo učinkovito zatira naslednje širokolistne plevelne vrste: škrlatnordeča mrtva kopriva , prava kamilica, nedišeča trirobka, poljski mak , njivska gorjušica , navadna zvezdica, perzijski jetičnik, njivska vijolica. Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z: plezajoča lakota (Galium aparine) in bršljanovolistni jetičnik

Najboljši čas za zatiranje

plevela je, ko ima le-ta razvitih od 2 do 6 listov. Kolobarne omejitve !

ESTERON

2,4-D

2-EHE 90,5%

0,75-1 l/ha

Od konca razraščanja do vidnega 2. kolenca

Ozimna in jara pšenica, ječmen, tritikala

Srhkodlakavi ščir, nav. plešec, bela metlika, osati, njivski slak, nav. rosnica, poljski mak, veliki trpotec, ptičja dresen, nav. slakovec, ščavjelistna dresen, njivska redkev, njivska gorjušica, pasje zelišče, perzijski jetičnik

 

MUSTANG 306 SE

2,4-D

2-EHE 45,242% + florasulam 6,25%

0,4-0,6 l/ha

Od začetka razraščanja do 1. kolenca žita

Ozimna pšenica in ječmen, jara pšenica in ječmen

Zatira širokolistne plevele: metlika, dresni, nav. zvezdica, nav. kurja črevca, prava kamilica, plezajoča lakota, pelinolistna ambrozija

Zmanjšuje zapleveljenost s perzijskim jetičnikom, njivskim osatom in slakom ter drugimi večletnimi širokolistnimi pleveli.

 

Zatiramo, ko ima enoletni plevel 2-6 listov

PALLAS 75 WG

Piroksulam 7,5%

120-250 g/ha + močilo (odvisno od plevela)

NUfilm

 

Spomladi: od 2 lista do razvojne faze 2. Kolenca

BBCH 21 - 32

Ozimna in jara pšenica, rž, tritikala

Zatira ozkolistne in širokolistne plevele:

Nav. zvezdica, jetičnik, nav. srakoperec, njivska pasja kamilica, nav. plešec, stoklasi, njivska gorjušica, oves, vijolica, njivski lisičji rep, plezajoča lakota, škrlatno rdeča mrtva kopriva, ljuljka

Tretiramo lahko samo s traktorsko škropilnico.

Kolobarne omejitve !

 

 

SAVVY

 

Metsulfuron-metil 20%

30 g/ha

Ko imajo žita razvita 2 lista, ječmen 3 liste do faze zastavičarja

Jara in ozimna: pšenica, ječmen, oves, tritikala

Zatira širokolistne plevele:

Nav. Plahtica, nav. ogrščica, nav. plešec, bela metlika, nav. slakovec, nav. zebrat, škrlatno rdeča mrtva kopriva, kamilice, njivska spominčica, poljski mak, ptičja dresni, njivska gorjušica, nav. škrbinka, nav. zvezdica, perzijski jetičnik, vijolica

 

Škropilne poti se ne smejo prekrivati.

Ne tretirati rastlin, ki so v stresu.

Kolobarne omejitve !

 

 

SEKATOR OD

Amidosulfuron 10% + jodosulfuron 2,5%

0,5 l/ha

Od faze, ko je razvitih 5 stranskih poganjkov do faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad prvim

 

 

Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, rž, tritikala

Zatira širokolistne plevele:

Nav. plešec, glavinec, metlika, zebrat, plezajoča lakota, kamilica, poljski mak, nav. zvezdica, njivski mošnjak

Zaviralno deluje proti njivskim osatom, mrtvi koprivi, vijolici, jetičniku, dresnim

Ne uporabljamo na poškodovanih posevkih.

SARACEN MAX

Florasulam

- 20% +

Tribenuron-metil 75%

25g/ha

Ozimine - od 2. listov do faze zastavičarja

BBCH 12 - 39,

Jarine – od 2. Listov do faze ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 12 - 32

Ozimni in jari ječmen in oves, ozimna pšenica, rž in tritikala

Zatira širokolistne plevele:

navadni slakovec, njivska gorjušica, plezajoča lakota-smolenec, nav. zvezdica

nedišeča trirobka, nav. plešec, poljski mak, ptičja dresen, breskova dresen , bela metlika, navadni zebrat

 

Po žetvi posevkov žit, tretiranih s SARACEN MAX, se v istem letu lahko na to površino sejejo samo žita, oljna ogrščica, bob in trave. Kolobarne omejitve !

STARANE FORTE

fluroksipir 33,3 %

0,54 l/ha

od začetek

razraščanja do 2. kolenca

(BBCH 21-32);

Pšenica, ječmen, oves, tritikala, pira

Sredstvo zatira širokolistne plevele: plezajočo lakoto, navadno zvezdico,

breskovo dresen, drobnocvetni rogovilček

in njivski slak;- sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim plotnim slakom.

 

 

 

 

TANDUS 200 EC

=

 

FLUROSTAR 200

 

 

 

 

 

 

 

 

fluroksipir 20%

2 l/ha

Od faze 2 razgrnjenih listov do faze nabrekanj listnih nožnic

Ozimna pšenica, ozimni ječmen

(BBCH 12-31)

1 l/ha

Od faze 2 razgrnjenih listov do faze, ko je 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja

Ozimna rž in tritikala

(BBCH 12-31)

0,75 l/ha

Od faze 2 listov do faze zastavičarja

Jara pšenica, jari ječmen

(BBCH 12-39)

0,75 l/ha

Od 2. listov do faze, ko je 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja

Oves

(BBCH 12-31)

Zatira širokolistne plevele:

nav. zvezdica, poljski mak, bršljanastolistni jetičnik, plezajoča lakota, nav. plešec, perzijski jetičnik, škrlatno rdeča mrtva kopriva, njivska spominčica, nav. slakovec, nav. rosnica, njivska mrtva kopriva, nav. grint, kamilica, njivska gorjušica, njivski mošnjak, njivska kurja češnjica, njivska redkev

 

TBM 75 WG

=

 

CORIDA

Tribenuron-metil 75%

20 g/ha

Od 2 razvitih listov do faze, ko je 3 kolence 2 cm nad 2. kolencem

Ozimna in jara pšenica, ječmen, oves, ozimna rž in tritikala

 

Nedišeča trirobka, nav. zvezdica, njivska gorjušica, nav. plešec, poljski mak, ptičja dresen.

Omejeno deluje na navadno ambrozijo

Uporabljamo, ko je plevel v fazi 2-4 listov

* V seznamu so navedeni samo herbicidi, ki jih lahko še rabimo v ozimnih in jarih žitih (pozna raba od razraščanja naprej). Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI ! Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolenca, ko so pleveli še manjši, občutljivejši in jih škropivo lažje doseže.

 

Ozimne pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi 1- 3 kolenca (BBCH 31 - 33), ozimni ječmeni pa v fazi od 2. kolenca do zastavičarja (BBCH 32 – 39). Jara žita so v fazi vznika ali razraščanja (BBCH 21 – 25). Za zatiranje plevelov je v oziminah najugodnejši čas že mimo oz. je skrajni čas, v jarinah pa je še čas, saj je sedaj večina semenskih plevelov vzkalila. Razvoj posevkov in plevelov bo sedaj ob toplejšem vremenu in po dežju zelo hiter.

Največ škode v žitih povzročajo trajni pleveli kot so smolenec, njivski slak, osat, … Gospodarski prag škodljivosti je za smolenec 0,5 rastlin na m2, za slak pa 1 rastlina na m2. Priporočamo, da plevele zatirate, če je njihova pokrovnost večja kot 10 % in na redkih posevkih.

 

Jarine, posebno oves, so občutljivejše na herbicide, zato je izbira in odmerjanje herbicida zelo važna. Pri herbicidih, kjer smo izpisali opozorilo: kolobarne omejitve, gre za vpliv herbicida na setev naslednje kulture npr. lucerne. Podrobnosti so opisane v navodilu o uporabi pod opozorila. Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na razvojno fazo posevka (kolenca, zastavičar) in nočne temperature po škropljenju.


Datum objave obvestila: 11.04.2019 11:55
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS