6. VARSTVO PEČKARJEV - 15.03.2019 12:27 - Zaključeno


Na območju Celjske regije jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte zaključujejo fenološko fazo zelenega vršička C BBCH (BBCH 53).V razvoju najbolj napreduje sorta Carjevič, ki ima že prve odprte lističe. Sledita ji sorti Gala in Breaburn in večina sort hrušk, ki dosegajo fazo mišjega ušesca C3 (BBCH 54).

Sorta

Razvojna faza Flackinger

Flackinger

BBCH

Carjevič

C3 (50%) – D (50%)

54 (50%) – 55 (50%)

Gala

C3 (100%)

54 (100%)

Breaburn

C (50%) – C3 (50%)

53 (50%) – 54(50 %)

Idared, Zlati delišes, Elstar, Fuju, Jonagold

C (100%)

53 (100%)

Na območju Koroške fenološki razvoj jablan in hrušk nekoliko zaostaja. Jablane so v fenološki fazi začetka brstenja B (BBCH 51), hruške pa v fazi konca nabrekanja brstov BBCH 52.

Škrlup

Na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije je med 11. in 15. marcem padlo zelo malo padavin, od 3,8 mm (Slom) do 1,2 mm (Črnova). Majhna količina dežja in hladno vreme do zdaj niso ustvarjali pogojev za izbruhe askospor. Temperaturna vsota pri pragu 0°C se približuje vrednost 300 °C in napoveduje čas, ko naj bi bilo dozorelih 50% askospor. Tako bodo v primeru obilnejših in dolgotrajnejših padavinah ter toplega vremena izpolnjeni tudi pogoji za prvo okužbo.

Vremenska napoved napoveduje prve obilnejše padavine v začetku prihodnjega tedna. Zato pred tem opravite škropljenje jablan in hrušk s pripravki na osnovi bakra kot so: Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (2,5 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), ali Kocide 2000 (2 kg/ha). Škropljenje z navedenimi pripraki opravite tudi ekološki sadjarji.

Koroški sadjarji s škropljenjem ne hitite in počakajte, da se brsti začnejo odpirati.

Pripravki na osnovi barka delujejo tudi na bakterijo Erwinia amylovora, povzročiteljico hruševega ožiga. Zato svetujemo, da v nasadih, kjer je hrušev ožig prisoten, opravite škropljenje z bakrovimi pripravki. Poleg naštetih pripravkov lahko uporabite še pripravek Badge WG (2,9 kg/ha) ali Nordox 75 WG (1,6 kg/ha).

Jablanov cvetožer

Na lokacijah, kjer je škodljivec v preteklem letu povzročal škodo in sortah, ki so dosegle fenološko fazo C3 se % št. nabodenih brstov, kakor tudi % št. odloženih jajčec povečuje in presega prag škodljivosti. Tudi pri sortah, ki so v fazi odpiranja brsta se % odloženih jajčec povečuje.

V kolikor še niste, v primeru preseganja praga škodljivosti opravite škropljenje s pripravkom Imidan 50 WG, ki ga uporabite v odmerku 1 kg/ha. Priporočena pH vrednost škropilne brozge naj bo med 6 – 6,5.

Opozorilo: S pripravkom Imidan 50 WG se lahko jablane zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev tretira do najpozneje 14 dni pred začetkom cvetenja. S sredstvom se lahko na istem zemljišču zoper jablanovega cvetožerja tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Skupno pa se lahko na istem zemljišču jablane z njim tretira največ dvakrat v eni rastni dobi. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jablan in hrušk upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela in odstraniti plevel pred cvetenjem

Za zatiranje jablanovega cvetožerja je z dnem 13.3. dobil dovoljenje za nujne primere pripravek na osnovi piretrina Asset five, ki ima dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi. Uporablja se v 0,064 % koncentraciji (0,96 L v 1500 L vode na ha), v razvojni fazi B – C 3 (BBCH 51 – 54).

Tretiranje se v primeru hladnejšega vremena v času začetka brstenja ponovi 5-7 dni po predhodnem. S sredstvom se tretira zvečer, oziroma v najhladnejših urah dneva. Priporočeni pH škropilne brozge je 5 do 6. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat.

Pripravek Asset five se prodaja neposredno, samo znanim kupcem in ne sme biti v prosti prodaji. Za podrobnejše informacije se obrnite na podjetje METROB d.o.o.

Škropljenje z oljnimi pripravki priporočamo opraviti vsem tistim sadjarjem tudi ekološkim, ki so pri zimskem pregledu lesa imeli presežen praga škodljivosti na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice (več kot 500 na 1 dolžinski meter) in povečano prisotnost ličink ameriškega kaparja ter zimskih jajčec listnih uši.

Optimalni čas za uporabo oljnih pripravkov je v fenološki fazi C3 do D (BBCH 54 – 56).

Za učinkovito delovanje oljnih pripravkov je priporočljivo škropiti v toplem, mirnem, po možnosti oblačnem vremenu in v dnevu, ko temperature v naslednji noči ne padejo pod 0 °C.

Uporabite lahko parafinsko olje Ovitex v odmerku 20 L/ha ali Frutapon (staro ime Belo olje – Frutapon ) v odmerku 40 l/ha in veliko porabo vode (800 do 1000 litrov na hektar), da popolnoma omočite površino dreves. Uporabite lahko tudi pripravek Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat (3 % konc. ).

Po priporočilih strokovnjakov z Bavarskega je zelo učinkovito tudi škropljenje s polovičnim odmerkom olj pri porabi vode 400-500 l/ha z 2 kratnim hodom posamezne vrste v nasprotni smeri vožnje.

Čas škropljenja prilagodite ugodnim vremenskim razmeram kot tudi optimalni fenološki fazi.


Datum objave obvestila: 15.03.2019 12:27
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS