63. OREHOVA MUHA - 09.07.2018 13:54 - Zaključeno


Let orehove muhe, ki prileze iz zemlje, se glede na dolgoletna opazovanja po navadi začne sredi meseca julija.

Zato je zdaj je čas, da za spremljanje naleta orehove muhe v nasade orehov postavite rumene plošče z atraktanti, ki privabijo orehovo muho. Namen izobešanja plošč je ugotavljanje prisotnosti, velikosti populacije in določitev optimalnega roka zatiranja, saj v zadnjih letih škodljivka povzroča velik izpad pridelka in jo je potrebno zatirati s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Za spremljanje naleta lahko uporabljate dve vrsti plošč: Rebell amarillo ali Trece. V posameznem nasadu orehov se izobesita po dve plošči in sicer plošči Rebel amarillo prvo na višino 2 m, drugo na višino 5 do 6 m od tal. Vabi naj ne bosta obešeni na istem drevesu, ampak naj bo oddaljenost med njima vsaj 30 m. V primeru, da boste uporabili plošče proizvajalca Trece, jih obesite na višino nad 2 m oziroma 3 do 4 m od tal. Ne glede katero vrsto plošč boste uporabili jih obesite na senčno stran krošnje, po možnosti v bližino plodov. Do prvega ulova orehove muhe se kontrola plošč in odstranjevanje muh na ploščah vrši dvakrat tedensko, nato enkrat tedensko. Plošče Rebell amarillo menjavamo oz. čistimo po potrebi oz. na tri tedne, ves čas spremljanja se uporablja isti atraktant. Plošče Trece pa skupaj z atraktantom menjamo na štiri tedne.

Na vrtu kjer imate le posamezna drevesa in zaradi višine dreves ter posledičnega zanašanja, aplikacija z insekticidi ni mogoča, v tem času pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.

Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito le zatiranje s pomočjo insekticidov.

O spremljanju pojava in optimalnih rokih zatiranja ter uporabi posameznih dovoljenih insekticidov vas bomo sproti obveščali.

 

 

 


Datum objave obvestila: 09.07.2018 13:54
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS