62. ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 22.06.2017 11:31 - Zaključeno


Eden izmed ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, nevarne bolezni vinske trte je zatiranje ameriškega škržatka, ki je glavni prenašalec bolezni v naravi.

Po Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14 in 49/16) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte

  • v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice (to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih), ki obsega celotno območje vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožji okoliš Slovenske Konjice ter

  • v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo.

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice, je obvezno najmanj 1 škropljenje, ki ga opravimo, ko je trta povsem odcvetela.

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice je vinska trta v povprečju na opazovane sorte v fenološki fazi konca cvetenja. Glede na napovedano zelo toplo vreme ob koncu tedna pričakujemo, da bo v tem času popolnoma zaključeno cvetenje vseh sort. V vinogradih prevladujejo ličinke L1 in L2 razvojnega stadija ameriškega škržatka. Začele so se razvijati tudi nimfe L3 razvojnega stadija. Glede na napoved visokih temperatur, lahko v naslednjih dneh pričakujemo hitro napredovanje razvojnih stadijev.

 

Zato opravite prvo škropljene proti ličinkam ameriškega škržatka od konca tega tedna, oziroma v naslednjem tednu (med 24.6. in 2.7.), do najkasneje 5. julija.

 

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravite šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Škropljenje opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast.

 

Pri prvem škropljenju dajemo prednost pripravku Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha, ki je sistemični insekticid z rezidualnim načinom delovanja in učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato škropljenja običajno ni potrebno ponoviti. Če bo za prvo škropljenje uporabljeno katero drugo izmed naštetih sredstev v preglednici 1, je potrebno škropljenje proti ameriškemu škržatku ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in manj učinkovito.

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve škropljenji, razen če po prvem škropljenju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebkov na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru škropljenja ni treba ponoviti. Če je potrebno, pa opravimo drugo škropljenje 7 do 10 dni po prvem škropljenju. V ekološki pridelavi sta dovoljena pripravka na osnovi piretrina kot sta Flora verde in Biotip floral v 0,16 %. konc. oziroma odmerku 1,6 L/ha.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve škropljenji ameriškega škržatka. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je potrebno škropljenje ponoviti. Imetniki vinogradov morajo spremljati ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra.

Navedeni termin prvega škropljenja velja tudi za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi ter za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah.

 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe na dan 1. 6. 2017.

Pripravek

Aktivna snov

Število dovoljenih tretiranj/leto

Karenca

(št. dni)

Dovoljenje

Actara 25 WG

tiametoksam

tri1

14

17. 9. 2017

Reldan 22 EC 2

klorpirifos-metil

eno3

21

31. 1. 2019

Decis 2,5 EC

Decis

deltametrin

eno 4

dve 5

14

31. 1. 2018

Gat decline 2,5 EC

deltametrin

dve

14

24. 4. 20176

Flora verde

piretrin

tri

3

31. 8. 2020

Biotip floral

piretrin

tri

3

31. 8. 2020

Steward

indoksakarb

dve

10

31. 10. 2018

Pyrinex M22

klorpirifos-metil

eno

21

31. 1. 2019

1 sredstvo je dovoljeno tudi v matičnjakih in trsnicah kot manjša uporaba.

2 dovoljenje za nujne primere za odmerek 1,6 l/ha za vinograde v razmejenih območjih in sicer za pridelavo grozdja velja od 22. 5. 2017 do 22. 9. 2017 (120 dni).

3z aktivno snovjo na podlagi klorpirifos-metila lahko v eni rastni dobi tretiramo le 1 krat, kar pomeni, da lahko samo 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22.

4 v vinogradih za pridelavo grozdja

5 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

6 pripravek je dovoljeno uporabljati najdlje do 25. 10. 2018.

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

 

Pogoji uporabe pripravka Reldan 22 EC

Za pripravek Reldan 22 EC na razmejenih območjih zlate trsne rumenice velja v času od 22. 5. 2017 do 22. 9. 2017 dovoljenje za nujne primere za odmerek 1,6 l/ha in sicer le v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino. V tem odmerku pripravek deluje na odrasle stadije ameriškega škržatka.

Uporaba v vinogradih za pridelavo namiznega grozdja v tem odmerku ni dovoljena.

Pridelovalci morajo o uporabi voditi evidence: o lokaciji in površini vinograda, kjer so uporabili pripravek Reldan, datum uporabe, podatke o dejansko porabljeni količini, količini vode in o morebitni opažanjih.

Sredstvo Reldan 22 EC se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni dobi.

Za vinograde izven razmejenih območij Reldan 22 EC v odmerku 1 l/ha le zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča. Enako velja za pripravek Pyrinex M22, ki vsebuje prav tako aktivno snov klorpirifos-metil v enakem deležu in se lahko uporablja tudi v odmerku 1 L/ha kot insekticid za omejevanje številčnosti ameriškega škržatka izven razmejenih območij.

Oba pripravka se lahko na istem zemljišču uporabita največ enkrat v eni rastni sezoni v skladu z napovedjo za zatiranja grozdnih sukačev.

 

Napotki pri uporabi ostalih sredstev navedenih v preglednici št. 1.

Decis 2,5 EC in Decis: eno tretiranje je dovoljeno za vinograde za pridelavo grozdja in sicer od konca cvetenja trte do takrat, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75); dve tretiranji za matične vinograde, matičnjake in trsnice. Uporabljamo ga v odmerku 0,5 l/ha. Ni priporočeno mešanje z alkalnimi pripravki, s pripravki na podlagi žvepla in tiofanata.

Gat decline: dovoljeni sta dve tretiranji v odmerku 0,5 l/ha.

Skupno število tretiranj z vsemi tremi sredstvi je največ dva krat na istem zemljišču v eni rastni dobi. Pripravki imajo negativni vpliv na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v takšnih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

Prav tako pripravek Steward, katerega uporaba je dovoljena le za ličinke stadijev od L1 do L3, le zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča.

Učinek sredstev na osnovi piretrina je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se nahajajo škržatki. Tretiramo ob lepem vremenu, po možnosti zvečer oziroma v hladnejših urah dneva.

 

Spremljanje odraslih osebkov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami

Svetujemo, da v vinograde v začetku julija, ko se začnejo izlegati odrasli osebki ameriškega škržatka, izobesite rumene lepljive plošče. Plošče obesite tik pod območjem grozdja na žico ali na trse, po možnosti v senčne dele trsov, kjer se škržatek najraje zadržuje.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škržatka obvezno.

  • Izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo,

  • plošče menjavamo na dva do 3 tedne,

  • pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra, ulove beležimo.

Podatki o ulovih na rumene lepljive plošče nam dajo informacijo, ali je v vinogradih za pridelavo grozdja potrebo opraviti še drugo škropljenje proti ameriškemu škržatku.

Drugo škropljenje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov.

Populacija ameriškega škržatka je:

  • majhna, če je ulovljenih od 0 do 3 na ploščo na teden;

  • srednja, če je ulovljenih od 4 do 15 na ploščo na teden;

  • velika, če je ulovljenih 16 in več na ploščo na teden.

Za pomoč pri prepoznavanju ameriškega škržatka se obrnite na Javno službo zdravstvenega varstva na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).

 

Podrobnejše informacije o zatiranju ameriškega škržatka in obvladovanju zlate trsne rumenice v letu 2017 so vam na voljo na spletni strani http://www.ihps.si/zatiranje-ameriskega-skrzatka-s-fitofarmacevtskimi-sredstvi/