AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Služba za varstvo rastlin Slovenije: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Služba za varstvo rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto opravlja prognozo in obveščanje o pojavu, razvoju in ukrepanju proti rastlinskim boleznim, škodljivcem in plevelom na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

Izhodišča za delo črpamo iz aplikativnih potreb rastlinske pridelave na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Pravočasno prepoznavanje problematike pri zaščiti rastlin, iskanje rešitev, obvladovanja pojava škodljivih organizmov in svetovanje so bili vedno primarna usmeritev. Zavedanje pomena sonaravnega kmetovanja (integrirano in ekološko kmetovanje) nam daje prvine in hkrati vodi v dobro sodelovanje z različnimi interesnimi skupinami na področju ekološke pridelave, katero vidimo smernico za pridelavo zdrave in varne hrane ob čim manjših vplivih na okolje in prostor. Pri opravljanju opazovalno napovedovalne dejavnosti uporabljamo različne, že uveljavljene tehnične pripomočke in razvijamo metodologijo z uporabo novih.

Sodelavci v okviru prognostične službe v Službi za varstvo rastlin poleg prognostične dejavnosti izvajajo tudi terensko in laboratorijsko diagnostiko škodljivih organizmov ter uporabnikom dajejo priporočila za uporabo ustreznih metod za zatiranje, vključno z uporabo registriranih fitofarmacevtskih in biotičnih sredstev.

Obveščanje poteka na prognostičnem portalu in spletnih straneh Kmetijskega zavoda Novo mesto, avtomatskega telefonskega odzivnika ter na izobraževanjih.

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima od leta 2008 koncesijo za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in drugih strokovnih nalog. Pred tem je iste naloge opravljal v različnih organizacijskih oblikah od ustanovitve KGZS - Zavoda NM leta 2001. Koncedent javne službe za varstvo rastlin je UVHVVR.

Sadjarstvo

 • Nasadi jablan:
  Jablanov škrlup - Venturia inaequalis
  Jablanova pepelovka - Podosphaera leucotricha
  Sadna pršica - Panonychus ulmi
  Jablanov cvetožer - Anthonomus pomorum
  Jabolčna grizlica - Hoplocampa testudinea
  Jabolčni zavijač - Carpocapsa pomonella
  Sadni listni duplinar - Leucoptera scitella
  Jablanova steklokrilka - Synanthedon myopaeformis
  Hrušev ožig - Erwinia amylovora
  Monilije - Monilinia sp.
  Breskov zavijač v nasadih jablane - Cydia molesta
  Navadna pršica - Tetranychus urticae
  Ameriški kapar - Diaspidiotus perniciosus
  Listne uši - Aphididae
  Krvava uš - Eriosoma lanigerum
  Mokasta uš - Dysaphis plantaginea
  Nasadi breskev in drugih koščičarjev:
  Breskova kodravost - Taphrina deformans
  Breskov zavijač - Laspeyresia molesta
  Breskov molj - Anarsia lineatella
  Breskov škrlup - Venturia carpophila
  Češpljev zavijač - Cydia funebrana
  Monilije - Monilinia sp.
  Listna luknjičavost koščičarjev - Stigmina carpophila
  Češnjeva listna pegavost - Blumeriella jaapi
  Bakterijska pegavost ali bakterijski ožig koščičarjev - Pseudomonas syringe pv. mors-prunorum
  Nasadi hrušk:
  Hrušev škrlup - Venturia pyrina
  Hrušev ožig - Erwinia amylovora
  Hruševe bolšice - Cacopsylla sp.
  Jabolčni zavijač v nasadih hruške - Cydia pomonella
  Rdeča sadna pršica - Panonychus ulmi
  Navadna pršica - Tetranychus urticae

Vinogradništvo

 • Peronospora vinske trte - Plasmopara viticola
  Oidij ali pepelovka vinske trte - Uncinula necator
  Siva grozdna plesen - Botryotinia fuckeliana
  Črna pegavost vinske trte - Cryptosporella viticola, Phomopsis viticola
  Pršica trsne kodravosti ali akarinoze - Calepitrimerus vitis
  Križasti grozdni sukač - Lobesia botrana
  Pasasti grozdni sukač - Eupoecilia ambiguella
  Ameriški škržatek - Scaphoideus titanus
  Rdeči listni ožig vinske trte - Pseudopeziza tracheiphilla
  Pršica trsne kodravosti / akarinoza - Calepitrimerus vitis
  Trsna listna pršica šiškarica / erinoza - Eriophyes vitis
  Trtni kapar - Pulvinaria vitis, Neopulvinaria innumerabilis
  Škodljive vrste sovk - Noctua sp.

Poljedeljstvo

 • Snežna plesen - Fusarium nivale
  Žitna pepelovka - Erysiphe graminis
  Pšenična listna pegavost - Septoria tritici, Mycosphaerella graminicola
  Rjavenje pšeničnih plev - Septoria nodorum, Leptosphaeria nodorum
  Pšenična rja - Puccinia tritici
  Ječmenova rja - Puccinia hordei
  Rženi listni ožig / ječmenov listni ožig - Rhynchosporium secalis
  Ječmenova mrežasta pegavost - Pyrenophora teres
  Rdeči žitni strgač - Oulema melanopus
  Listne uši na žitih - Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum
  Zatiranje plevelnih vrst
  Koruza:
  Koruzni hrošč - Diabrotica virgifera virgifera
  Zatiranje plevelnih vrst
  Nasadi krompirja:
  Krompirjeva plesen - Phytophthora infestans
  Črna listna pegavost krompirja - Alternaria solani
  Koloradski hrošč - Leptinotarsa decemlineata
  Listne uši na krompirju - Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae
  Zatiranje plevelnih vrst
  Oljna ogrščica:
  Plesen križnic - Peronospora parasitica
  Ogrščična plesen - Peronospora brassicae
  Pepelasta plesen križnic - Erysiphe communis
  Repičar - Meligethes aeneus
  Repični kljunotaj - Ceutorhynchus napi
  Repna grizlica - Athalia rosae
  Fuzarijska obolenja - Fusarium sp.
  Zatiranje plevelnih vrst

Vrtnarstvo

 • Paradižnikova plesen - Phytophthora infestans
  Kumarna plesen - Pseudoperonospora cubensis
  Kapusna plesen - Peronospora parasitica
  Črne listne pegavosti - Alternaria sp.
  Siva plesen - Botryotinia fuckeliana Verticilijska uvelost - Verticilium sp.
  Navadna pršica - Tetranychus urticae
  Južna plodovrtka - Helicoverpa armigera
  Koruzna vešča - Ostrinia nubilalis
  Rastlinjakov ščitkar - Trialeurodes vaporariorum
  Listne uši - Aphididae
  Resarji - Thrips sp.
  Polži - Gastropoda

SODELAVCI - KONTAKTI