AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Služba za varstvo rastlin Slovenije: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica opravlja prognozo in obveščanje o pojavu, razvoju in ukrepanju proti rastlinskim boleznim, škodljivcem in plevelom na območju Zahodne Slovenije.

Sodelavci inštituta v okviru prognostične službe na Oddelku za varstvo rastlin izvajajo diagnostiko škodljivih organizmov ter zbirajo meteorološke, biotične in druge podatke za napovedi in obveščanje. Uporabnikom dajejo priporočila za uporabo ustreznih metod za zatiranje, vključno z uporabo registriranih fitofarmacevtskih in biotičnih sredstev.

Obveščanje poteka s pošiljanjem obvestil v elektronski obliki na spletnih portalih, v obliki pisnih informacij po pošti, na sestankih in izobraževanjih.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica ima od leta 2009 koncesijo za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in drugih strokovnih nalog. Pred tem je iste naloge opravljal od leta 1980 dalje, nazadnje kot Prognostično-signalizacijsko službo na podlagi zakona o varstvu rastlin iz leta 1994. Koncedent javne službe za varstvo rastlin je UVHVVR.

Sadjarstvo

 • jablane:
  škrlup - Venturia inaequalis
  jablanova pepelovka - Podosphaera leucotricha
  hrušev ožig - Erwinia amylovora
  rdeča sadna pršica - Panonychus ulmi
  in listne uši (zelena jabl. uš - Aphis pomi)
  jablanov cvetožer Anthonomus pomorum
  jabolčna grizlica Hoplocampa testudinea
  jabolčni zavijač Cydia pomonella
  mali sadni zavijač Grapholita lobarzewskii
  rjavi zavijač lupine sadja Archips podanus
  sadni zavijač Adoxophyes reticulana
  sadni listni duplinar Leucoptera scitella
  marmorirana smrdljivka Halyomorpha halys

  hruške:
  hrušev škrlup Venturia pyrina
  hruševa rja Gymnosporangium sabinae
  hrušev ožig Erwinia amylovora
  navadna hruševa bolšica Psilla pyri hrušev zavijač (Cydia pyrivora)
  marmorirana smrdljivka Halyomorpha halys

  breskve:
  breskova kodravost Taphrina deformans
  cvetna monilija Monilinia laxa
  navadna sadna gniloba Monilinia fructigena
  breskov škrlup Venturia carpophila
  listna luknjičavost koščičarjev Stigmina carpophila
  breskov zavijač Grapholita molesta
  breskov molj Anarsia lineatella
  listne uši

  slive in češplje:
  listna luknjičavost koščičarjev Stigmina carpophila
  rumena češpljeva grizlica Hoplocampa flava
  črna češpljeva grizlica Hoplocampa minuta
  češpljev zavijač Cydia funebrana
  listne uši

  češnje in višnje:
  cvetna monilija Monilinia laxa navadna sadna gniloba Monilinia fructigena
  sp. češnjeva listna pegavost Blumeriella jaapi
  marmorirana smrdljivka Halyomorpha halys
  črna češnjeva uš Myzus cerasi
  plodova vinska mušica Drosophila suzukii
  Bakterijska pegavost ali bakterijski ožig koščičarjev - Pseudomonas syringe pv. mors-prunorum

  marelice:
  listna luknjičavost koščičarjev Stigmina carpophila
  cvetna monilija Monilinia laxa
  navadna sadna gniloba Monilinia fructigena
  breskov škrlup Venturia carpophila
  listne uši

Vinogradništvo

 • peronospora vinske trte Plasmopara viticola
  oidij ali pepelovka vinske trte Uncinula necator
  črna pegavost vinske trte Phomopsis viticola
  rdeči listni ožig vinske trte Pseudopeziza tracheiphilla
  siva grozdna plesen Botryotinia fuckeliana
  križasti grozdni sukač Lobesia botrana
  in pasasti grozdni sukač Eupoecilia ambiguella
  pršice trsne kodravosti Calipitrimerus vitis Colomerus vitis
  in rdeča sadna pršica Panonychus ulmi
  trtni kapar Pulvinaria vitis Neopulvinaria innumerabilis
  ameriški škržatek Scaphoideus titanus.

Poljedeljstvo

 • žita:
  žitna pepelovka Blumeria (Erysiphe) graminis
  pšenična listna pegavost Septoria tritici
  rjavenje pšeničnih plev Septoria nodorum
  Leptosphaeria nodorum
  fuzarioze na klasih Fusarium sp.
  rženi listni ožig / ječmenov listni ožig Rhynchosporium secalis
  ječmenova mrežasta pegavost Pyrenophora teres
  rdeči žitni strgač Oulema melanopus
  in listne uši na žitih (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium  dirhodum, Schizaphis graminum)
  koruzni hrošč Diabrotica virgifera virgifera

  krompir:
  krompirjeva plesen Phytophthora infestans
  črna listna pegavost krompirja Alternaria solani
  koloradski hrošč Leptinotarsa decemlineata
  in listne uši na krompirju

Oljkarstvo

 • pavje oko Cycloconium oleaginum
  oljkova siva pegavost Mycocentrospora cladosporioides
  oljkov rak Pseudomonas savastanoi
  oljčna muha Bactrocera oleae
  oljčni molj Prays oleae
  oljkov kapar Saissetia oleae in Parlatoria oleae

Vrtnarstvo

 • paradižnikova plesen Phytophthora infestans
  kumarna plesen Pseudoperonospora cubensis
  kapusna plesen Peronospora parasitica
  bučna in kumarna pepelovka Sphaerotheca fuliginea
  črne listne pegavosti Alternaria sp.
  siva plesen Botryotinia fuckeliana
  verticilijska uvelost Verticilium sp.
  navadna pršica Tetranychus urticae
  paradižnikova rjasta pršica Aculops lycopersici
  južna plodovrtka Helicoverpa armigera
  koruzna vešča Ostrinia nubilalis
  rastlinjakov ščitkar Trialeurodes vaporariorum
  kapusov ščitkar Aleyrodes proletella
  resarji Thrips sp.
  listne uši Aphididae
  polži Gastropoda

ZAPOSLENI - KONTAKTI