AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Služba za varstvo rastlin Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije

Na Oddelku za varstvo rastlin sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije med drugim opravljamo opazovalno napovedovalno (prognostično) dejavnost.

Namen dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim in drugim tehnološkim ukrepom, v skladu s principi integriranega varstva rastlin, ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse ter optimalne in odgovorne rabe fitofarmacevtskih sredstev. Naše delo dopolnjuje tudi dobro organizirana laboratorijska diagnostika. Cilj teh aktivnosti je pridelava kakovostne in zdrave hrane ter skrb za ohranjanje naravnega okolja.

Za pridelovalce na območju Osrednje Slovenije in Gorenjske pripravljamo lokalna obvestila. Z globalnimi obvestili pa opozarjamo na bolezni in škodljivce, ki ogrožajo pridelavo kmetijskih rastlin na celotnem območju Slovenije.

Največ pozornosti namenjamo pečkarjem (jablane, hruške), koščičarjem, jagodičastim sadnem vrstam, lupinarjem, vinski trti, poljščinam (krompir, žita, koruza) in vrtninam.

Obveščanje uporabnikov poteka prek obvestil, ki so objavljena na različnih spletnih portalih (Agromet, IVR, Kmetijski inštitut Slovenije) in v tedniku Kmečki glas. Uporabniki se lahko naročijo in prejemajo obvestila prek elektronske pošte. Z nekaterimi pridelovalci sodelujemo tudi neposredno prek telefona in v okviru različnih izobraževanj.

Kmetijski inštitut Slovenije ima koncesijo za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in drugih strokovnih nalog. Koncedent javne službe za varstvo rastlin je UVHVVR. Prognostično dejavnost opravljamo že od leta 1954, ko je bila na Kmetijskem inštitutu Slovenije v sodelovanju s takratnim Hidrometeorološkim zavodom Slovenije organizirana Protiperonosporna služba.

Sadjarstvo

 • jablane:
  jablanov škrlup Venturia inaequalis
  jablanova pepelovka Podosphaera leucotricha
  hrušev ožig Erwinia amylovora
  rdeča sadna pršica  Panonychus ulmi
  listne uši (zelena jabl. uš  Aphis pomi)
  jablanov cvetožer Anthonomus pomorum
  jabolčna grizlica Hoplocampa testudinea
  jabolčni zavijač Cydia pomonella
  mali sadni zavijač Grapholita lobarzewskii
  rjavi zavijač lupine sadja Archips podanus
  sadni zavijač Adoxophyes reticulana
  sadni listni duplinar Leucoptera scitella
  marmorirana smrdljivka Halyomorpha halys
  ameriški kapar Comstockaspis perniciosa

  hruške:
  hrušev škrlup Venturia pyrina
  hruševa rja Gymnosporangium sabinae
  hrušev ožig Erwinia amylovora
  navadna hruševa bolšica (Cydia pyrivora)
  marmorirana smrdljivka Halyomorpha halys

  breskve:
  breskova kodravost Taphrina deformans
  breskov škrlup Venturia carpophila
  listna luknjičavost koščičarjev Stigmina carpophila
  breskov zavijač Grapholita molesta
  breskov molj Anarsia lineatella
  listne uši
  marmorirana smrdljivka Halyomorpha halys
  plodova vinska mušica Drosophila suzukii

  češnje:
  cvetne monilije Monolinia sp.
  češnjeva listna pegavost Blumeriella jaapii
  listna luknjičavost koščičarjev Stigmina carpophila
  listne uši
  plodova vinska mušica Drosophila suzukii

  jagode in jagodičasto sadje:
  siva plesen Botrytis cinerea
  pepelasta plesen jagod Sphaerotheca macularis
  rje malin in robid
  listne pegavosti jagod
  malinova sušica Didymella applanata in Leptosphaeria coniothyrium
  monilija borovnic Monilinia vaccinii-corymbosi
  plodova vinska mušica Drosophila suzuki
  jagodov cvetožer Anthonomus rubi
  listne uši
  stenice Heteroptera spp.
  pršice prelke Tetranychidae
  hržice Resseliella theobaldi / Dasineura oxycoccana
  češpljev kapar Parthenolecanium corni Buche
  jagodova pršica Phytonemus pallidus Banks

  lupinarji
  orehova črna listna pegavost Xanthomonas arboricola pv. Juglandis
  orehova muha Rhagoletis completa Cresson
  rjava pegavost oreha Ophiognomonia leptostyla (Fr.) Sogonov
  leskova pepelovka Phyllactinia guttata / Erysiphe corylacearum
  kostanjev rak Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
  lešnikar Balaninus nucum L.
  kostanjeva šiškarica Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Vinogradništvo

 • peronospora vinske trte Plasmopara viticola
  oidij ali pepelovka vinske trte Uncinula necator
  črna pegavost vinske trte Phomopsis viticola
  siva grozdna plesen Botryotinia fuckeliana
  pršice trsne kodravosti Calipitrimerus vitis Colomerus vitis
  ameriški škržatek Scaphoideus titanus.
  plodova vinska mušica Drosophila suzukii

Poljedeljstvo

 • žita:
  žitna pepelovka Blumeria (Erysiphe) graminis
  pšenična listna pegavost Septoria tritici
  rjavenje pšeničnih plev Septoria nodorum, Leptosphaeria nodorum
  fuzarioze na klasih Fusarium sp.
  rženi listni ožig / ječmenov listni ožig Rhynchosporium secalis
  ječmenova mrežasta pegavost Pyrenophora teres
  rdeči žitni strgač Oulema melanopus
  listne uši

  koruza:
  koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera)

  krompir:
  krompirjeva plesen Phytophthora infestans
  črna listna pegavost krompirja Alternaria solani
  koloradski hrošč Leptinotarsa decemlineata
  listne uši

Vrtnarstvo

 • kapusnice
  črna žilavka kapusnic Xanthomonas campestris pv. campestris
  kapusna plesen Hyaloperonospora brassicae
  črna listna pegavost Alternaria sp.
  obročkasta pegavost kapusnic Mycosphaerella brassicicola
  bolhači Phyllotreta spp.
  resarji Thrips sp.
  kapusova muha Delia radicum
  kapusov belin Pieris brassicae
  kapusov molj Plutella xylostella
  kapusova hržica Contarinia nasturtii
  kapusov ščitkar Aleyrodes proletella

  čebulnice
  čebulna plesen Peronospora destructor
  česnova rja Puccinia allii
  rjava pegavost česna Stemphylium vesicarium
  čebulna črnoba Cladosporium allii-cepae
  porova škrlatna pegavost Alternaria porri
  porovova zavrtalka Napomyza gymnostoma
  resarji Thrips sp.

  solatnice
  bela gniloba Sclerotinia sp.
  solatna plesen Bremia lactucae
  listne uši Aphididae

  stročnice
  fižolov ožig Colletotrichum lindemuthianum
  fižolova rja Uromyces appendiculatus
  pršice Tetranychus urticae
  listne uši Aphis fabae

  plodovke
  nekatere glivične in bakterijske bolezni; Botrytis sp., Verticillum sp., Fusarium sp., Pseudomonas sp.
  uši Aphididae
  pršice Tetrancyhus urticae, Aculops lycopersici

  korenovke
  siva pegavost korenjevega listja Cercospora carotae
  korenjev listni ožig Alternaria dauci
  pepelovka kobulnic Erysiphe heraclei
  pesna listna pegavost Cercospora beticola
  korenjeva muha Chamaepsila rosae
  zelenina muha Euleia heraclei