AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Služba za varstvo rastlin Slovenije: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu opravlja prognozo in obveščanje o pojavu, razvoju in ukrepanju proti rastlinskim boleznim, škodljivcem in plevelom na območju Celjske in Koroške regije.

Sodelavci inštituta v okviru prognostične službe na Oddelku za varstvo rastlin izvajajo diagnostiko škodljivih organizmov ter zbirajo meteorološke, biotične in druge podatke za napovedi in obveščanje. Uporabnikom dajejo priporočila za uporabo ustreznih metod za zatiranje, vključno z uporabo registriranih fitofarmacevtskih in biotičnih sredstev.

Obveščanje poteka s pošiljanjem obvestil v elektronski obliki in na portalu prognostičnih obvestil, spletni strani Inštituta, v obliki pisnih informacij po pošti, na sestankih in izobraževanjih.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ima od leta 2008 koncesijo za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in drugih strokovnih nalog. Pred tem je iste naloge opravljal v različnih organizacijskih oblikah od svoje ustanovitve leta 1952 dalje, nazadnje kot Prognostično-signalizacijsko službo na podlagi zakona o varstvu rastlin iz leta 1994. Koncedent javne službe za varstvo rastlin je UVHVVR.

Sadjarstvo

 • Nasadi jablan:
  Jablanov škrlup - Venturia inaequalis
  Jablanova pepelovka - Podosphaera leucotricha
  Sadna pršica - Panonychus ulmi
  Jablanov cvetožer - Anthonomus pomorum
  Jabolčna grizlica - Hoplocampa testudinea
  Jabolčni zavijač - Carpocapsa pomonella
  Sadni listni duplinar - Leucoptera scitella
  Jablanova steklokrilka - Synanthedon myopaeformis
  Hrušev ožig - Erwinia amylovora
  Breskov zavijač v nasadih jablane - Cydia molesta
  Ameriški kapar - Diaspidiotus perniciosus
  Listne uši - Aphididae
  Krvava uš - Eriosoma lanigerum
  Mokasta uš - Dysaphis plantaginea
  Nasadi breskev in drugih koščičarjev:
  Breskova kodravost - Taphrina deformans  (na podlagi vremenskih pogojev in fenologije)
  Breskov zavijač - Laspeyresia molesta
  Breskov molj - Anarsia lineatella
  Breskov škrlup - Venturia carpophila
  Češpljev zavijač - Cydia funebrana
  Monilije - Monilinia sp.
  Listna luknjičavost koščičarjev - Stigmina carpophila (na podlagi vremenskih pogojev in fenologije)
  Češnjeva listna pegavost - Blumeriella jaapi  (na podlagi vremenskih pogojev in fenologije)
  Bakterijska pegavost ali bakterijski ožig koščičarjev - Pseudomonas syringe pv. mors-prunorum (na podlagi vremenskih pogojev in fenologije)
  Nasadi hrušk:
  Hrušev škrlup - Venturia pyrina
  Hrušev ožig - Erwinia amylovora
  Hruševe bolšice - Cacopsylla sp.
  Jabolčni zavijač v nasadih hruške - Cydia pomonella

Vinogradništvo

 • Peronospora vinske trte - Plasmopara viticola
  Oidij ali pepelovka vinske trte - Uncinula necator
  Siva grozdna plesen - Botryotinia fuckeliana
  Črna pegavost vinske trte - Cryptosporella viticola, Phomopsis viticola (na podlagi vremenskih pogojev in fenologije)
  Pršica trsne kodravosti ali akarinoze - Calepitrimerus vitis (na podlagi vremenskih pogojev in fenologije)
  Križasti grozdni sukač - Lobesia botrana
  Pasasti grozdni sukač - Eupoecilia ambiguella
  Ameriški škržatek - Scaphoideus titanus
  Rdeči listni ožig vinske trte - Pseudopeziza tracheiphilla (na podlagi vremenskih pogojev in fenologije)
  Trsna listna pršica šiškarica / erinoza - Eriophyes vitis (na podlagi vremenskih pogojev in fenologije)

Poljedeljstvo

 • Vse naštete bolezni žit spremljamo na podlagi vremenskih pogojev in fenologije

  Snežna plesen - Fusarium nivale
  Žitna pepelovka - Erysiphe graminis
  Pšenična listna pegavost - Septoria tritici, Mycosphaerella graminicola
  Rjavenje pšeničnih plev - Septoria nodorum, Leptosphaeria nodorum
  Pšenična rja - Puccinia tritici
  Ječmenova rja - Puccinia hordei
  Rženi listni ožig / ječmenov listni ožig - Rhynchosporium secalis
  Ječmenova mrežasta pegavost - Pyrenophora teres
  Rdeči žitni strgač - Oulema melanopus
  Listne uši na žitih - Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum
  Zatiranje plevelnih vrst
  Koruza:
  Koruzni hrošč - Diabrotica virgifera virgifera
  Zatiranje plevelnih vrst
  Nasadi krompirja:
  Krompirjeva plesen - Phytophthora infestans
  Črna listna pegavost krompirja - Alternaria solani
  Koloradski hrošč - Leptinotarsa decemlineata
  Listne uši na krompirju - Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae
  Zatiranje plevelnih vrst
  Oljna ogrščica:
  Ogrščična plesen - Peronospora brassicae
  Pepelasta plesen križnic - Erysiphe communis
  Repičar - Meligethes aeneus
  Repični kljunotaj - Ceutorhynchus napi
  Repna grizlica - Athalia rosae
  Zatiranje plevelnih vrst

Vrtnarstvo

 • Paradižnikova plesen - Phytophthora infestans
  Kumarna plesen - Pseudoperonospora cubensis
  Kapusna plesen - Peronospora parasitica
  Črne listne pegavosti - Alternaria sp.
  Siva plesen - Botryotinia fuckeliana Verticilijska uvelost - Verticilium sp.
  Navadna pršica - Tetranychus urticae
  Južna plodovrtka - Helicoverpa armigera
  Koruzna vešča - Ostrinia nubilalis
  Rastlinjakov ščitkar - Trialeurodes vaporariorum
  Listne uši - Aphididae
  Resarji - Thrips sp.
  Polži - Gastropoda

Hmeljarstvo

 • Hmeljeva peronospora - Pseudoperonospora humuli
  Hmeljeva pepelovka - Podosphaera macularis
  Siva pegavost hmelja - Phoma exigua
  Cerkosporna pegavost hmelja - Cercospora cantuariensis
  Hmeljeva listna uš - Phorodon humuli
  Navadna hmeljeva pršica - Tetranychus urticae
  Koruzna prosena vešča - Ostrinia nubilalis
  Hmeljev bolhač - Psylliodes attenuatus
  Lucernin rilčkar - Otiorhynchus ligustici
  Hmeljev rilčkar - Neoplinthus tigratus porcatus