Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pojasnila k modulu za spremljanje pojava jablanovega škrlupa

V modul za spremljanje pojava jablanovega škrlupa so vključene referenčne lokacije, kjer stojijo agrometeorološke postaje, se spremlja fenologija jablane in spremljajo izbruhi askospor. To pomeni, da izračunani pogoji prikazujejo možnost nastanka primarnih okužb le za izbrano lokacijo. Vendar pa lahko uporabnik z spremembo parametrov (relativna zračna vlaga, omočenost lista, čas trajanja prekinitve pogojev mokrega lista ali fenofazo) sam korigira izračun glede na pogoje, ki veljajo za njegovo lokacijo (slika spodaj, B).

Na referenčnih lokacijah se na agrometeorološki postaji v času izračunavanja pogojev za primarno okužbo izvede vzdrževalni pregled senzorjev 1×mesečno. V agrometeorološki informacijski sistem UVHVVR so v okviru izvajanja strokovnih nalog iz zdravstvenega varstva rastlin vključene samodejne agrometeorološke postaje proizvajalca ADCON telemetry, ki pošiljajo podatke na 30 minut. Ti podatki se preračunajo na urne vrednosti, ki se v modulu uporabljajo za izračun pogojev. Izmerjeni podatki gredo čez osnovno kontrolo kakovosti podatkov (logične napake, meritve izven mej senzorja).

Za vključitev postaj drugih proizvajalcev morajo biti izdelani spletni servisi, ki bi omogočili uvoz podatkov zunanjega vira v obstoječi agrometeorološki informacijski sistem.

Modul za spremljanje pojava jablanovega škrlupa prikazuje beleženje pojava primarnih okužb. Nekateri modeli uporabljajo za začetek beleženja okužb s škrlupom vsoto efektivnih temperatur. T 300 °C (nad 0 °C, od 1. januarja dalje). Zaradi vedno večjega pojava ekstremnih vremenskih pogojev, v katerih so bile na podlagi preteklih beleženj, v službi za varstvo rastlin Slovenije, zabeležene zrele askospore pred nastopom te vsote, smo določili, da se okužbe s škrlupom začnejo računati z datumom, ko so hkrati izpolnjeni vsi trije naslednji pogoji:

  1. BBCH najmanj 52 - faza "Konec nabrekanja" (vnese prognostik v agrometeorološki informacijski sistem v modul fenologije rastlin).
  2. stadij: zrele askospore (vnese prognostik v agrometeorološki informacijski sistem v modul fenologije ŠO).
  3. padavine: prve zabeležene padavine že v času 24 ur pred zabeleženo zrelostjo askospor.

Ko so ti pogoji izpolnjeni oz. vneseni v agrometeorološki informacijski sistem, lahko uporabnik z izbiro leta opazovanja, fenološke postaje spremljanja škrlupa in jablane (slika spodaj, A) zažene izpis beleženja pogojev za nastanek primarnih okužb (klik na gumb »Izračun«, slika spodaj). Na nekaterih lokacijah se lahko fenologija jablane spremlja na več sortah.
Jablanov škrlup
Na spletni strani se izpišejo 4 preglednice:
1. Beleženje možnosti nastanka primarnih okužb: združena preglednica na podlagi izračunov v preglednici št. 4. Moč pričakovane okužbe je označena v treh barvah: LAHKA, ZMERNA, MOČNA

 Jablanov škrlup
2. Podatki o fenofazah: izpis fenofaz, ki jih vnese prognostik v agrometeorološki informacijski sistem.
Jablanov škrlup
3. Spremljanje izbruhov askospor na mikrolokaciji: izpis stadijev askospor, ki jih vnese prognostik v agrometeorološki informacijski sistem.
Jablanov škrlup
4. Možnost pojava primarne okužbe: Prikaz pogojev in možnost nastanka primarne okužbe za vsako uro posebej. Ko so izpolnjeni pogoji (padavine) za začetek izračuna pogojev za možnost primarne okužbe, se vrstice začnejo izpisovati kot je prikazano na sliki spodaj. Moč pričakovane okužbe je označena v treh barvah: LAHKA, ZMERNA, MOČNA
Jablanov škrlup

Jablanov škrlup

Modul izračunava možnost nastanka pogojev za primarno okužbo z jablanovim škrlupom na podlagi uporabe modificiranih Mills-ovih tabel (Jones), preglednica levo, ki določajo minimalne pogoje za pojav primarne okužbe glede na povprečno temperaturo in trajanje omočenosti lista. Zaradi sistemskih zahtev, je bilo v preglednico potrebno vključiti spodnje in zgornje meje razredov (te so postavljene navzgor). Preglednica in meje razredov vključene v modul so na voljo tukaj.

Omočenost lista: agrometeorološke postaje UVHVVR uporabljajo za merjenje omočenosti lista senzor ADCON, ki interpretira naslednje vrednosti : 0 - 3 suh list, vrednosti med 4 -10 moker list. Zaradi občutljivosti senzorja (postavitev izven ali znotraj sadovnjaka, podvrženost agrotehničnim ukrepom v sadovnjaku,...) ali možnosti odpovedi senzorja za omočenost lista je v našem modulu dodan še pogoj za padavine in relativno zračno vlago. To pomeni, da modul šteje trajanje pogojev za okužbo v primeru, če so izpolnjeni naslednji pogoji: omočenost ≥ 4 ali relativna zračna vlaga ≥ 90 % ali padavine ≥ 0,2 mm..

Beleženje primarnih okužb v času prekinitve omočenosti lista: Zaradi možnosti odpovedi senzorja za omočenost lista je v našem modulu dodan pogoj za dež in relativno zračno vlago. Tako je v osnovnem izračunu določen pogoj, da se okužba prekine in modul čaka nasledno prvo možnost okužbe v kolikor traja suho obdobje (suh list) 8 ur. V tem času morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: relativna zračna vlaga nižja od 90 % ali vrednost za omočenost lista manjša kot 4 ali odsotnost padavin.

Konec beleženja pogojev za nastanek primarnih okužb: Ko so izbruhi askospor zaključeni, se ta podatek vnese v modul fenologije ŠO in modul preneha z izračunom.

OPOZORILO:
1. V modulu smo zaenkrat zanemarili dejstvo, da se, kadar dežuje ponoči, izbruh askospor pod nekaterimi pogoji zamakne do sončnega vzhoda.
2. Modul za spremljanje pojava jablanovega škrlupa prikazuje beleženje pojava primarnih okužb neodvisno od njegovega obstoječega potenciala v okuženih odpadlih listih iz prejšnje sezone ter neodvisno od občutljivosti posamezne sorte (fenološka faza je v modulu navedena izključno kot vhodni parameter za pravočasen začetek izračuna pojava okužb) ter drugih fizioloških dejavnikov. Modul ne upošteva pojava hitrega razpada lista ki se pod določenimi pogoji pojavi v sadovnjaku med sezono. Vsi ti dejavniki pomembno vplivajo na odločitev izvedbe ukrepov za varstvo pred škrlupom v povezavi z prikazom intenzitete okužbe v modulu. Zato je potrebno spremljati obvestila in priporočila prognostične službe varstva rastlin. 
Pogoji v modulu so nastavljeni na podlagi znanstvenih virov in dosedanjih izkušenj službe za varstvo rastlin Slovenije. Rezultati modula so bili primerjani z dejanskimi zabeležbami potencialnih okužb za postaje Kasaze, Maribor BTŠ in Šentjernej APS v letih 2013 - 2015, ki jih je napovedala služba za varstvo rastlin Slovenije.

VIRI IN LITERATURA:

1. MacHardy WE. 1996. Apple Scab, Biology, Epidemiology and Management. St Paul, Minnesota, USA: APS Press, St. Paul, Minnesota, 545 p.
2. Rossi V., Giogue S., Bugiani R., 2007. A-scab (Apple scab), a simulation model for estimating risk of Venturia inaequalis primary infections. IOBC-WPRS Bull. 37: 300- 308.
3. http://enviroweather.msu.edu/
4. http://www.fruit.cornell.edu/tfabp/modmills.htm

 

Pripravila: Jolanda Persolja, Tomaž Seliškar

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.